Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

VZMR Vedení finančního účetnictví GNŠ

VZMR - „Vedení finančního účetnictví GNŠ“

 

Požadavky:

 • vedení finančního účetnictví v programu GORDIC GINIS,
 • zpracování PAP (Pomocný analytický přehled),
 • zpracování DPH a KH DPH v zákonných termínech,
 • vyhotovení řádných a mimořádných účetních závěrek v souladu s platnými předpisy a pokyny zřizovatele objednatele,
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob,
 • upozornění na termíny plateb záloh a daní,
 • zpracování výkazů a vyúčtování vycházejících z účetnictví požadovaných MHMP a ČSÚ,
 • zpracování rozpočtu, rozborů čerpání rozpočtu, finančního vypořádání a veškeré související agendy požadovaného zřizovatelem,
 • účetní a ekonomické poradenství související s předmětem činnosti školy,
 • zpracování finančních podkladů pro manažerské řízení školy,
 • poskytování telefonických a mailových konzultací v pracovních dnech
 • nejméně 1 x týdně osobní přítomnost pracovníka zhotovitele u objednatele, a to v pracovní době objednatele

Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávaná dle ustanovení § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce: „Vedení finančního účetnictví GNŠ“ Zadavatel: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 se sídlem: Nad Štolou 1510/1 , 170 00 Praha 7 zastoupené PhDr. Renatou Schejbalovou za účelem zadání zakázky malého rozsahu zadávané dle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) a v souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2865 ze dne 21. 11. 2017 vás v y z ý v á jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby (§27 odstavec a) ZVZ) „Vedení finančního účetnictví GNŠ“, v budově Gymnázia v Praze 7, Nad Štolou 1. I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je vedení finančního účetnictví a rozpočtu gymnázia v programu GORDIC GINIS. Dodatečné informace k VZMR může uchazeč požadovat po zadavateli nejpozději do 15. 8. 2018. Dotazy budou podány elektronicky na adresu kontaktní osoby a kopie odpovědí (včetně dotazů, ale bez identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům o veřejnou zakázku. Kontaktní osoba: Jana Dlouhá, 233 376 011, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. II. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu Plnění na dobu neurčitou: zahájení realizace zakázky: 1. 9. 2018 Místo plnění: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1, Nad Štolou 1510/1, Praha 7 III. Nabídková cena Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle § 21 ZVZ za 48 měsíců je 1.701 tis. Kč. Nabídkovou cenu uveďte formou nabídkového rozpočtu (příloha č. 1). Celkovou cenu uveďte bez DPH, DPH (21 %) a včetně DPH. Nedílnou součástí nabídky budou i vyplněné přílohy této výzvy. Příloha č. 1 - Tabulka nabídkového rozpočtu. Příloha č. 2 – Požadavky. IV. Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost daňových dokladů, odsouhlasených zadavatelem, bude minimálně 21 dní. V. Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií v rozsahu • doložení oprávnění k podnikání v účetnictví – el. výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku • u plátců DPH doložení o spolehlivosti – el. opis z http://adisreg.mfcr.cz/ Uchazeč, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, bude zadavatelem dle ustanovení § 48 ZVZ vyloučen. VI. Způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace • Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně na adresu zadavatele nebo do datové schránky zadavatele tusydps. • Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno uchazeče (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma uchazeče (a.s., s.r.o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též datum narození, sídlo uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, číslo telefonu zájemce, bankovní spojení a číslo účtu uchazeče (u plátců DPH zveřejněné v registru plátců DPH). • Součástí nabídky je návrh smlouvy včetně nedílných příloh (tabulka nabídkového rozpočtu). Návrh smlouvy a prohlášení, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, musí být v případě písemného podání podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud nabídku podepisuje osoba zmocněná, musí být součástí nabídky originál nebo ověřená fotokopie tohoto zmocnění. Plná moc musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče způsobem uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku. • Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí mít v úvodu rekapitulaci obsahu nabídky dle zadání. V případě písemného podání musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojením tkanicí s pečetí) a stránkami očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. VII. Kritérium pro hodnocení nabídky Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: - nabídková cena 50 % - praxe s účetnictvím příspěvkové organizace hl. m. Prahy od r. 2001 50 % Způsob hodnocení:  nejnižší nabídková cena a nejdelší praxe obdrží 50 bodů  nejvyšší nabídková cena a nejkratší praxe (> 1 rok) obdrží 10 bodů, praxe kratší než 1 rok obdrží 0 bodů  ostatní nabídky obdrží bodové ohodnocení dle vzorce: nabídnutá cena / (nejvyšší nabídnutá cena – nejnižší nabídnutá cena) + 10 VIII. Další podmínky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy. Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. IX. Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami Uchazeči podají své písemné nabídky osobně na adrese zadavatele do kanceláře č. 015 nebo poštou na adresu zadavatele Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7, Nad Štolou 1510/1, Praha 7, 170 00 nebo do datové schránky zadavatele tusydps tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději do 16. 8. 2018 do 12.00 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Písemnou nabídku uchazeči podají v uzavřené neporušené obálce označené ,,NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ“ a názvem „Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1“. Obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. X. Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami a nabídek došlých do datové schránky na VZMR „Vedení finančního účetnictví“, dne 20. 8. 2018 v 14.30 hod. v ředitelně školy v přízemí č. mís. 012. Za každého zájemce může být přítomen na otevírání obálek s nabídkami jeden zástupce, který se prokáže zmocněním od zájemce. Nedílnou součástí výzvy jsou přílohy: č. 1 – Tabulka nabídkového rozpočtu č. 2 - Požadavky V Praze 2. 8. 2018 PhDr. Renata Schejbalová ředitelka školy VZMR - „Vedení finančního účetnictví GNŠ“ Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem s DPH Prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem své nabídky a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. …………………………………………………………………………………….. Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče: VZMR - „Vedení finančního účetnictví GNŠ“ Požadavky:  vedení finančního účetnictví v programu GORDIC GINIS,  zpracování PAP (Pomocný analytický přehled),  zpracování DPH a KH DPH v zákonných termínech,  vyhotovení řádných a mimořádných účetních závěrek v souladu s platnými předpisy a pokyny zřizovatele objednatele,  zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob,  upozornění na termíny plateb záloh a daní,  zpracování výkazů a vyúčtování vycházejících z účetnictví požadovaných MHMP a ČSÚ,  zpracování rozpočtu, rozborů čerpání rozpočtu, finančního vypořádání a veškeré související agendy požadovaného zřizovatelem,  účetní a ekonomické poradenství související s předmětem činnosti školy,  zpracování finančních podkladů pro manažerské řízení školy,  poskytování telefonických a mailových konzultací v pracovních dnech  nejméně 1 x týdně osobní přítomnost pracovníka zhotovitele u objednatele, a to v pracovní době objednatele

Změna webové adresy EŽK

Důležité! V úterý 26. března proběhl v dopoledních hodinách plánovaný převod webové aplikace Bakaláři na novou infrastrukturu.

Nová adresa webové aplikace po převodu je: https://gymstola.bakalari.cz. V mobilní aplikaci je nutné se nejprve odhlásit a posléze znovu přihlásit s již novou adresou.

Osmnáctý ročník soutěže Jsem lepší než Švejk

Informace zde.

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2019

OborCelkem
Obor 79-41-K/41 94
Obor 79-41-K/41
pro sportovně talentovanou mládež
103
Obor 79-41-K/61 335
Obor 79-41-K/81 451