Výměnný zájezd do francouzské Bretaně 2020 – poslední volná místa!

V letošním školním roce se studenti francouzštiny 3. a 4. ročníků nižšího gymnázia a 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia mohou zúčastnit výměnného zájezdu do Francie. Ve spolupráci se ZŠ Pod Marjánkou připravujeme výměnu s bretaňskou školou Collège a lycée Émile Zola v Rennes. Výměna je ideálním prostředkem pro autentické seznámení s prostředím studovaného jazyka, s kulturními zvyklostmi země a v neposlední řadě k navázání kontaktu s rodilými mluvčími.

Jak projekt probíhá?

V průběhu celého roku studenti partnerských škol připravují projekt s názvem „Partage ta science“ (v překladu „Sdílej vědu“). Dílčí výstupy budou sdílet s francouzskými studenty v prostředí eTwinning (eTwinning je platforma, přes kterou mohou studenti a zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady). Na jaře pak dojde k samotným výměnným zájezdům: 10.–15. 5. 2020 přijedou francouzští studenti do Prahy a 7.–14. 6. se my vydáme do Francie.

Kdo se projektu může účastnit?

Projekt je určen pro studenty francouzštiny 3. a 4. ročníků nižšího gymnázia a 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia. Toto věkové vymezení bylo zvoleno podle věku francouzských studentů a s ohledem na spolupráci se základní školou. Úroveň francouzštiny není pro přijetí do programu rozhodující, mohou se zúčastnit jak začátečníci, tak pokročilí.

Jaké jsou podmínky účasti na výměně?

Kromě studia francouzštiny je hlavní podmínkou pro výměnu otevřená mysl a náruč, a to nejen ze strany studentů, ale i jejich rodin. Podmínkou výměny je totiž ubytovat 1–2 studenty z partnerské školy a starat se o ně po dobu výměny (zejména zajišťovat stravování a dopravu). Stejně tak budou čeští studenti ubytováni ve francouzských rodinách. Ubytování zahraničních studentů se může někomu zdát jako překážka k výměně, ale je třeba to přijímat jako možnost kulturní výměny a obohacení pro celou rodinu. Poskytnete tak svým dětem skutečně jedinečnou příležitost poznat opravdovou Francii a její obyvatele, což při běžné turistické cestě není možné.

Jaký bude program výměnných zájezdů?

Během obou zájezdů bude připraven jak společný program pro české a francouzské studenty (např. prohlídka partnerské školy, sportovní či kulturní odpoledne), tak program oddělený, který si obě strany připravují samy. My bychom ve Francii rádi navštívili slavný Mont-Saint-Michel, pláže vylodění v Normandii a další místa, která budou upřesněna v podrobnějším programu.

Kolik bude výměna stát?

Předpokládané výdaje činí na studenta cca 5 000 Kč (tj. náklady na dopravu autobusem, pojištění, vstupy). Zažádali jsme zároveň o finanční podporu na Magistrátu hlavního města Prahy, která by náklady na výměnu výrazně snížila (pro představu v loňském roce žáci ze ZŠ Pod Marjánkou platili cca 500 Kč). Granty se však udělují až v zimě, proto není možní dopředu finanční podporu přislíbit. Peníze tak budou vybrány předem a případně vráceny po zájezdu.

Do kdy se podávají přihlášky a platí platby?

Přihlášky zde. ​Zálohu 2 000 Kč je nutno uhradit do 19. 12. 2019, doplatek 3 000 Kč do 14. 2. 2020.