Informace k provozu školy od 1. září 2021

Žáci budou ve škole přítomni:

 • 1. 9. od 8.00 do 9.40,
 • 2. 9. primy a 1S od 8.00 do 11.40, ostatní třídy nižšího gymnázia 8.00–12.35, vyšší gymnázium 8.00–13.30,
 • 3. 9 od 8.00 do 13.30.

Obecné informace:

 • do 3. 9. rodiče aktualizují údaje na papírovém výpisu z IS Bakaláři
 • onemocnění dítěte hlásí rodiče neprodleně třídnímu učiteli
 • osoby s příznaky onemocnění nemohou vstoupit do školy
 • ve škole dodržují zásady osobní a respirační hygieny

Hygienická pravidla:

 • po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce
 • ve společných prostorách mají ochranu úst a nosu
 • před vstupem do školní jídelny si umyjí/vydezinfikují ruce
 • není povolen samoobslužný výdej
 • v jídelně kromě konzumace jídla mají nasazenu ochranu úst a nosu
 • dodržují rozestupy mezi stoly, stoly nespojují, u každého stolu můžou sedět max. 4 osoby
 • ve frontě dodržují rozestupy

Screeningové testování:

 • screeningové testování proběhne ve škole 3× po sobě – 1., 6. a 9. září
 • testování nepodstupují žáci s dokončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělané nemoci covid (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu)
 • žáci mohou i doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • žáci, kteří se nebudou muset testování účastnit, předloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělané nemoci třídnímu učiteli 1. září, dále pak vždy bezodkladně v případě změny
 • pokud se žák nepodrobí testu, účastní se výuky, ale musí nosit ve všech prostorách zakrytý nos a ústa, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat
 • pokud žák nebude přítomen testování na začátku dne, ihned po příchodu se dostaví k testování do místnosti 015 – hospodářka školy
 • s průběhem testování budou žáci seznámeni třídními 1. září
 • v případě pozitivního výsledku žák ihned odchází ze školy, škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o pozitivním testu, zákonný zástupce pak ihned telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který vystaví žádanku k vyšetření PCR
 • v případě pozitivního PCR testu je rodič povinen okamžitě informovat třídního učitele
 • v případě negativního PCR testu žák škole předloží doklad a dále se účastní výuky
 • ostatní žáci zůstávají při testování 1. a 6. září ve škole
 • při testování 9. září (žáci byli v kontaktu 2 dny před testem) v případě pozitivního výskytu ve třídě odchází ze školy všichni neočkovaní žáci a žáci, kteří neprodělali nemoc covid, podstoupí PCR test, dále postupují jako u pozitivně testovaného 1. září a 6. září

25. 8. 2021
R. Schejbalová