Metodik prevence rizikového chování

RNDr. Štěpánka Selingerová
Kabinet 406
Telefon: 233 089 751
e-mail : stepanka.selingerova(z)gymstola.cz

Konzultační hodiny: středa 14:00-16:00
(nebo kdykoliv po předchozí domluvě)

Upozornění: Z důvodu ochrany před nevyžádanou reklamou je v e-mailových adresách nahrazen znak @ symbolem (z).

Kompetence

 • Individuální konzultace se studenty, rodiči, třídními učiteli a ostatními pedagogy týkající se drogové problematiky i dalších sociálně-patologických jevů.
 • Poskytování kontaktů na odborná zařízení sekundární, popř. terciární preventivní péče, nabídka informací formou užitečných odkazů, doplňování knihovničky odborných publikací týkajících se SPJ (spolu s výchovným poradcem), která slouží studentů a pedagogům.
 • Zajišťování preventivního programu (především pro nižší gymnázium) a zprostředkování kontaktů mezi třídami, třídními učiteli a lektory o. s. Prev-Centrum, kteří na škole realizují bloky primární prevence, společná konzultace problémů ve třídách a možností jejich řešení.
 • Pomoc při přípravě programů pro třídy, kde se vyskytnou problémy související se SPJ.
 • Ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem řešení výchovných a vzdělávacích problémů (absence, záškoláctví, šikana, vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, atd.).

Preventivní program školy

Krizový plán při řešení šikany

Prevence ve školním roce 2018/2019

V rámci Preventivního programu školy připravuje metodička prevence rizikového chování každoročně nejrůznější besedy, preventivní bloky a interaktivní semináře, především pro studenty nižších ročníků osmiletého a šestiletého studia. Tyto aktivity doplňují předmět Výchova ke zdraví, který je vyučován v kvartách osmiletého studia a v druhém ročníku šestiletého studia (předmět vyučuje školní psycholožka a metodička prevence). Při programech spolupracuje metodička prevence dlouhodobě se státními i nestátními organizacemi (o. s. Jules a Jim, o. s. Pyramidas, Dům světla, o. s. Abatop, ACET ČR, Národní centrum pro bezpečnější internet ad.), obvodní metodičkou prevence při PPP Prahy 7 a 8 a s obvodním koordinátorem protidrogové prevence a prevence kriminality MČ Praha 7. Programy jsou financovány z grantů (MHMP a MČ Praha 7).

Pro letošní rok jsou připraveny tyto programy:

 • Prevence aktivního a pasivního kouření – interaktivní seminář s prvky metod kritického myšlení
 • Prevence užívání marihuany – interaktivní seminář navazující na seminář o kouření cigaret (i elektronických) a vodních dýmek
 • Prevence předčasného užívání a vzniku závislosti na alkoholu – interaktivní seminář s prvky metod kritického myšlení
 • Reprodukční zdraví a antikoncepce – interaktivní seminář
 • Problematika HIV/AIDS – preventivní beseda s HIV pozitivním lektorem
 • Prevence homofobie a homofobní šikany – interaktivní seminář
 • Rasismus, extremismus a xenofobie – interaktivní seminář
 • Nebezpečí v kyberprostoru – preventivní bloky věnované bezpečnému používání internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí
 • Bloky selektivní prevence rizikového chování ve třídách, kde se vyskytnou problémy s komunikací, intolerancí, agresivním chováním (popř. náznaky šikany či kyberšikany) – projekt „Tandem“ s o. s. Jules a Jim, spolupráce s o. s. Pyramidas

-šs-

prevence 1718

Prevence ve školním roce 2016/2017

V rámci Preventivního programu školy připravuje metodička prevence rizikového chování každoročně nejrůznější besedy, preventivní bloky a interaktivní semináře, především pro studenty nižších ročníků osmiletého a šestiletého studia. Tyto aktivity doplňují předmět Výchova ke zdraví, který je vyučován v kvartách osmiletého studia a v druhém ročníku šestiletého studia (předmět vyučují školní psycholožka a metodička prevence). Při programech spolupracuje metodička prevence dlouhodobě se státními i nestátními organizacemi (o. s. Jules a Jim, Česká koalice proti tabáku, o. s. Pyramidas, Dům světla, ACET ČR, Národní centrum pro bezpečnější internet ad.), obvodní metodičkou prevence při PPP Prahy 7 a 8 PhDr. Ivou Světlou a obvodním koordinátorem protidrogové prevence a prevence kriminality MČ Praha 7 Bc. Jaroslavem Fialou. Programy jsou financovány z grantů (MHMP a MČ Praha 7).

Pro letošní rok jsou připraveny tyto programy:

 • Prevence aktivního a pasivního kouření – interaktivní seminář s prvky metod kritického myšlení
 • Prevence užívání marihuany – interaktivní seminář navazující na seminář o kouření cigaret (i elektronických) a vodních dýmek
 • Prevence předčasného užívání a vzniku závislosti na alkoholu – interaktivní seminář s prvky metod kritického myšlení
 • Reprodukční zdraví a antikoncepce – interaktivní seminář
 • Problematika HIV/AIDS – preventivní beseda s HIV pozitivním lektorem
 • Prevence homofobie a homofobní šikany – interaktivní seminář
 • Rasismus, extremismus a xenofobie – interaktivní seminář
 • Nebezpečí v kyberprostoru – preventivní bloky věnované bezpečnému používání internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí

-šs-

Prevence ve školním roce 2015/2016

V rámci Preventivního programu školy připravuje metodička prevence rizikového chování každoročně nejrůznější besedy, preventivní bloky a interaktivní semináře, především pro studenty nižších ročníků osmiletého a šestiletého studia. Tyto aktivity doplňují předmět Výchova ke zdraví, který je vyučován v kvartách osmiletého studia a v druhém ročníku šestiletého studia (předmět vyučuje školní psycholožka a metodička prevence). Při programech dlouhodobě spolupracuje metodička prevence se státními i nestátními organizacemi (o. s. Jules a Jim, Česká koalice proti tabáku, o. s. Pyramidas, Dům světla, ACET ČR, Národní centrum pro bezpečnější internet ad.), obvodní metodičkou prevence při PPP Prahy 7 a 8 PhDr. Ivou Světlou a obvodním koordinátorem protidrogové prevence a prevence kriminality MČ Praha 7 Bc. Jaroslavem Fialou. Programy jsou financovány z grantů (MHMP a MČ Praha 7) a z prostředků, které uvolňuje na prevenci Městská část Praha 7.

Pro letošní rok jsou připraveny tyto programy

 • „Típni to!“ – interaktivní seminář o (ne)kouření
 • Prevence užívání marihuany – interaktivní seminář navazující na seminář o kouření cigaret (i elektronických) a vodních dýmek
 • Alkohol a alkoholismus – interaktivní seminář zaměřený na prevenci předčasného a nadměrného pití
 • Reprodukční zdraví a antikoncepce – interaktivní seminář
 • Problematika HIV/AIDS – preventivní beseda s HIV pozitivním lektorem
 • Prevence homofobie a homofobní šikany – interaktivní seminář
 • Rasismus, extremismus a xenofobie – interaktivní seminář
 • Nebezpečí v kyberprostoru – preventivní bloky věnované bezpečnému používání internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí

-sš-

prevence-1516

Iniciační a zážitkové kurzy

Jednou z hezkých tradic našeho gymnázia jsou iniciační a zážitkové kurzy pro první ročníky čtyřletého gymnázia a pro primy a kvarty gymnázia osmiletého.

Na jaře 1997 nás inspiroval seminář pořádaný Gymnáziem Jana Keplera, na kterém jsme se dozvěděli o zajímavé náplni jejich „Go“ programů a o zkušenostech s jejich organizací.

V září 1997 jsme poprvé vyjeli s našimi prvními ročníky, příští rok v červnu s kvartami a od podzimu 1999 se přidali i primáni. Od té doby se pojmy „Roudná“ a „Lesní bouda“ staly běžnými mezi studenty a pedagogy naší školy, znají je i rodiče a širší veřejnost MČ Praha 7. Iniciační a zážitkové kurzy jsou také jednou z nejdůležitějších součástí preventivních programů naší školy.

Seznamovací kurz třídy 1S v Roudné

Historie třídy 1S (2015–2021) Gymnázia Nad Štolou se začala psát dne 26. srpna 2015 v 9.00, kdy jsme se poprvé sešli na Hlavním nádraží v Praze. Odtud jsme se přesunuli vlakem do zastávky Roudná a pak ještě pěšky lesem do kempu Orion. Ubytovali jsme se ve čtyřlůžkových chatkách a pak se již rozjel náš společný program.

Nejprve jsme se začali seznamovat. Hra se jmény byla užitečná nejen pro nás, ale i pro naše profesory. Potom jsme se řadili například podle data narození, velikosti obuvi či barvy vlasů. Nic těžkého, že? Jenže my jsme všechno tohle museli udělat bez jediného slova! Dále jsme každý dostali vyplněný dotazníček některého našeho spolužáka a podle toho, co má nebo nemá rád, jsme mu vymysleli dárek. V neposlední řadě jsme měli šanci poznat naši třídní profesorku, která nám připravila kvíz o sobě, a my jsme odhadovali správné odpovědi.

V další hře jsme zkoumali, jakou roli v týmu je každý z nás schopen nejlépe zastávat, což se nám v dalším soužití třídy určitě hodí. Prubířským kamenem týmové spolupráce byla například hra, při které jsme museli úplně obrátit plachtu, na které stála celá třída, a při tom se nikdo nesměl dotknout žádnou částí těla země. Zrovna tak přenesení každého z nás přes „bažinu“ pouze za pomoci rukou ostatních spolužáků ukázalo, že jsme schopni spolupracovat.

Poznání „mužského a ženského“ elementu ve třídě napomohla hra Marťani a Venušanky, při které oba týmy, jejichž složení bylo evidentní, charakterizovaly samy sebe, natočily o sobě video, napsaly, co by požadovaly od druhého pohlaví, a nakonec pro druhý tým připravily dárek.

Hra Epidemie prohloubila naši týmovou spolupráci, důvtip a nakonec i schopnost řešit různé logické hádanky a rébusy, což jistě uplatníme při studiu matematiky, češtiny i dalších předmětů.

Vyvrcholením našeho třídního programu byla tzv. Lesní maturita, kde vstup na školu a pak každý ročník našeho studia byl reprezentován určitým úkolem. Napřed nám zavázali oči šátky, vzali jsme se za ruce a byli jsme vydáni napospas naší třídní profesorce, která nás odvedla kamsi do hloubi lesa. Potom jsme jeden po druhém museli stále poslepu prolézt úzkou mezerou mezi stromy a přelézt propast po laně. Jistou výhodou tedy bylo, že jsme ji přes ty šátky neviděli. Pak jsme zkoušeli již s odhalenými zraky rovnováhu na dalších lanech a dále dopravit všech třicet žáků třídy plus paní profesorku do ohradníku z lan, aniž bychom se lan dotýkali (byl v nich přece proud). Následovala ulička důvěry. O čem tento úkol byl, je asi zbytečné komentovat. A nakonec jsme museli všichni dohromady vytvořit obludu, která měla n‑2 nohou, kde n byl náš počet. Ale i tento matematický oříšek jsme rozlouskli a maturitu složili. Kéž by ta skutečná byla také tak vtipná!

V kempu jsme ale nebyli ze školy sami, proto jsme dostali příležitost poznat i třídy 1. A a 1. B, a to při velké multidisciplinární hře, během níž jsme ve smíšených týmech plnili dvacet úkolů. Jako příklad uvádíme přivedení co největšího zvířete do kempu, přinesení co největšího nebo co nejneužitečnějšího předmětu, na řadu přišly i další úkoly prověřující schopnost týmové spolupráce, zručnost a zapojení všech smyslů.

Volné chvíle vyplnilo hraní frisbee a fotbalu, jeden večer pak opékání špekáčků a zpívání s kytarou u táboráku. Po skončení oficiálního programu jsme se ještě scházeli před chatkami a povídali si až do večerky. Také jsme všichni dostali školní trička, kterými bylo definitivně potvrzeno, že jsme Nadštoláci.

Pravda, objevily se drobné stížnosti na vrzající postele, placené sprchy nebo na to, že v kempu nevaří jako maminka doma, ale nakonec i tyto drobnosti prověřily naši psychickou odolnost a stmelily kolektiv. Kurz jsme si dle našeho názoru užili každý po svém a rozhodně splnil svůj účel. No řekněte, nestává se každý den, že se skupina třiceti lidí po pár dnech baví, jako by se znala odjakživa!

Eliška Onderková, Nela Zakucia, Danča Marcalíková, Honza Růžička a Věra Tesařová

Komunikační kurz v Roudné

Letošní komunikační kurz pro kvarty v Roudné u Soběslavi, který se pravidelně pořádá v červnu, musel být z důvodu povodní přeložen na začátek září. Myslím, že to celou akci nijak nepokazilo, naopak kurz pro studenty znamenal hezký začátek nového školního roku.

O tom, že je do dalšího studia a společného soužití ve třídách dobře naladil, svědčí i postřehy studentů kvinty B.

„Já si z Roudné nejvíc pamatuji vaření vejce, se kterým to dlouho vypadalo, … no nevypadalo, ale nakonec dopadlo špatně. Jen vůně našeho oblečení. Pak přišla další rána, ZEMŘELI JSME. Však druhý den ráno jsme opět museli vstávat. Což shledávám velice podezřelým.“

„Z Roudné je nezapomenutelná Homeless Academy, při které jsme tak hezky vyčistili kemp od vajglů, natáčení klipu z Venuše, kdy se naše holky opalovaly za deště, smrtelná nemoc, na kterou naše třída umřela a my si dávali dobrou noc slovy: „Hezkou cestu do záhrobí !“, strastiplná cesta k maturitě a mnoho dalších vzpomínek.“

„Z Roudné máme spoustu zážitků. Určitě nikdy nezapomenu na hru na bezdomovce, na závod v rybníce nebo na lana v lese. Všechny“hry“ byly velice originální a myslím si, že bavily úplně každého.“

„Když se řekne Roudná, vybaví se mi mnoho zážitků, na které nikdy nezapomenu. Vyzkoušíte si, jak důvěřujete své třídě, protože když vám zavážou oči a pošlou do lesa, nic jiného vám ani nezbývá. Jindy vás zase nutí být kreativní či podat co nejlepší fyzický výkon. No a to, co si jinde nevyzkoušíte, je hra na bezdomovce – sbírat nedopalky, postavit si domeček, utíkat s plnými taškami na zádech – to jsou všechno věci, které mi zůstanou v paměti do konce života.“

„První školní výlet, který byl doopravdy seznamující. Myslím, že jsme se seznámili i s druhou třídou. Našla jsem si nové kamarády a poznala nové lidi. Doopravdy se mi tento výlet líbil !“

„Zájezd plný zážitků. Prý to má být na sbližování, a taky že je. Je samozřejmé, že se nemůžeme sblížit všichni se všemi, ale přátelství, které vzniklo už před tím se společnými zážitky jen upevní.“

„Roudná se mi hodně líbila. Po prázdninách to byla docela zvláštní změna, protože lidi se celkem změnili. Řekl bych, že to byla zatím největší změna v historii naší třídy. Jediná nevýhoda byla, že v té době zrovna nebylo úplně ideální počasí, ale to se nedá, bohužel, ovlivnit. Zdá se mi, že se vztahy ve třídě zlepšily. To je dobré znamení.“

„Roudná byla skvělá. Mám odtamtud spoustu zážitků, takže ani nevím čím začít. Nejlepší bylo asi hraní velice originálních her, při kterých jsme se např. převlékali za bezdomovce, skákali na trampolíně nebo natáčeli videa. Myslím, že jsme se tam jako třída stmelili a máme teď o mnoho lepší kolektiv. Myslím, že to byl úžasný výlet a už se těším na další !“

„Po částečně zmatené cestě vlakem jsme dorazili na nádraží, odkud nás čekala dlouhá cesta lesem plná příkoří … J. Nakonec jsme dorazili na místo a ubytovali se v chatkách, na první pohled chatrných, na druhý však, jak se záhy ukázalo, velmi odolných. Společné aktivity nás alespoň trochu sblížily a pokud ne, alespoň jsme se více poznali. Vzpomínám na, pro plaché tvory, poněkud traumatizující, avšak zábavné úkoly typu „Přinést co největší věc.“ Marně jsme sháněli všemožné stroje, ale jiní byli úspěšnější. Vzpomínky se mi ubírají také směrem k úkonům, které vyžadovaly spolupráci a vzájemnou důvěru. Nutno upozornit, že se nikdo z nás nezranil a tudíž jsme (nad moje očekávání) obstáli velmi dobře. Kurz byl zajímavým způsobem, jak ukázat, jak může vypadat společné soužití ve třídě. Opravdu jsem si to užila a bylo to v pohodě.“

-šs- a K5B

Jarní kuličkový turnaj

Patnáctý ročník Jarního kuličkového turnaje se letos konal 28. dubna 2016. Celá akce probíhala bez organizačních problémů v příjemné a kamarádské atmosféře, přálo nám i počasí, sice bylo chladnější, ale bez deště. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev tvořených mladšími žáky Gymnázia Nad Štolou. Je škoda, že se letos turnaje nezúčastnily i další školy z Prahy 7. Snad příští rok!

Celou akci sponzorovali a organizačně zajistili studentky a studenti ze septimy B. Velké díky!!!

Vítězná družstva

1. místo: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Lukáš Pařízek, Jan Škoch, Lukáš Ungerman

2. místo: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Adam Bhuiyan, Vojtěch Čermák, Martin Kubelka

3. místo: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Tomáš Drábek, Adam Jeník, Tomáš Rendek

kulickovy turnaj 2016 1kulickovy turnaj 2016 2kulickovy turnaj 2016 3

kulickovy turnaj 2016 4kulickovy turnaj 2016 5

kulickovy turnaj 2016 6

-sš-

Monitoring rizikového chování

V dubnu 2011 proběhl v osmi třídách nižšího gymnázia monitoring rizikového chování. Lektoři o. s. Pyramidas z Českých Budějovic vyplnili s žáky dotazníky, které zjišťovaly, jaký mají děti vztah k alkoholu, kouření i nelegálním drogám, jak často používají mobily, počítače, internet a sociální sítě, jak se cítí ve škole či doma, jaké mají vztahy se spolužáky, rodiči a učiteli, zda se setkali se šikanou či jinými formami násilí atd.

Následně lektoři dotazníky zpracovali a na společném setkání s ředitelkou školy a školní metodičkou prevence rizikového chování prezentovali výsledky pro školu i jednotlivé třídy. Na přiložených grafech jsou celkové výsledky naší školy s popisem a zadanými otázkami a pro srovnání grafy se situací v ČR, v Praze a obecně na středních a základních školách. Na monitoring budou v novém školním roce navazovat preventivní programy, které budou připraveny pro jednotlivé třídy právě podle výsledků monitoringu.

Celou akci zorganizovala a finančně podpořila Městská část Praha 7.