Výuka zeměpisu

Zeměpis se vyučuje s dvouhodinovou dotací, na osmiletém gymnáziu od prvního do sedmého ročníku, na šestiletém gymnáziu od prvního do pátého ročníku a na čtyřletém gymnáziu od prvního do třetího ročníku. V ročníku třetím a čtvrtém osmiletého gymnázia a v prvním a druhém ročníku šestiletého gymnázia se předmět vyučuje ve druhém pololetí.

Výuka je doplněna o předměty: Multikulturní výchova a Evropské a globální souvislosti. Multikulturní výchova je vyučována ve třetím ročníku osmiletého gymnázia a prvním ročníku šestiletého gymnázia – s časovou dotací dvou hodin v prvním pololetí. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je vyučována ve čtvrtém ročníku osmiletého gymnázia a druhém ročníku šestiletého gymnázia – s časovou dotací dvou hodin v prvním pololetí.

Studenti získávají informace z fyzické, sociální a regionální geografie. Seznamují se s malou oblastí, svým krajem, státem, makroregionem a světadílem. Učí se získávat informace z kartografických zdrojů, z grafů, diagramů a statistických ročenek, hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře.

Zeměpis vyučuje sedm učitelů, z toho dva jsou fakultní. Posluchači Přírodovědecké fakulty vykonávají každý rok na našem Gymnáziu pedagogické praxe.

zemepis 1zemepis 2

Zeměpis se vyučuje v odborné učebně, která byla nově zařízena ve školním roce 2018/2019. Učebna je vybavena dataprojektorem, počítačem, videem a interaktivní tabulí. V hodinách jsou využívány nejrůznější výukové programy a další materiály.

V jednoletých seminářích ze zeměpisu jsou studenti připravováni na maturitu a přijímací zkoušky na různé typy vysokých škol. Každý ze seminářů je zakončen seminární prací.

Studenti se každý rok zúčastňují Zeměpisné olympiády, jejíž školní a obvodní kolo tradičně pořádá naše gymnázium ve spolupráci s DDM. Účast na Zeměpisných olympiádách je každoročně vysoká a v obvodním kole naši studenti pravidelně obsazují první místa. Další zeměpisnou soutěží je Pražský glóbus. Nejúspěšnější studenti školního kola postupují do celopražského.

Zeměpisné exkurze se konají do krajinářsky i společensko - kulturně zajímavých míst. Kromě exkurzí mohou studenti v rámci výuky navštěvovat přednášky, které jsou zaměřené především na planetu Zemi a na regionální geografii, a které jsou pořádané Planetáriem Praha a společností Agentura MediaPro.

Pravidelně učitelé organizují v rámci projektů několikadenní výjezdy do CHKO ČR, převážně pro žáky vyššího gymnázia. Projekty pro žáky menšího gymnázia se realizují v rámci města Praha.

Eva Stejskalová