Pravidla pro zpracování, podání a hodnocení grantových projektů:

1. Zpracování projektu:

1.1. Typ – náplň projektu: popište krátce, čeho se projekt týká, popište stávající stav, v čem spočívá zlepšení stávajícího stavu (nebo opatření pro jeho udržení). Uvádí se do přílohy č. 1. Jaký je účel projektu, zlepší prostředí pro všechny účastníky, včetně učitelů? Vymyslete výstižný stručný název projektu.

1.2. Plánovaný rozpočet projektu: nesmí být kalkulovány finanční prostředky, které by pocházely z příspěvku rodičů (účelem není vyčerpat rodinnou pokladnu).

1.3. Základní požadavky na obsah a formu projektu:

1.3.1. Obsah:

1.3.1.1. Název projektu.

1.3.1.2. Stručný popis (typu anotace).

1.3.1.3. Strukturovaný popis projektu (detaily řešení, přínosy, eventuální negativa)

1.3.1.4. Navrhovaný rozpočet, včetně „průzkumu trhu“, tj. srovnání několika nabídek (minimálně 3) – nemusí nutně vyhrát nejnižší nabídka, ale kompromis mezi kvalitou a cenou. Výběr preferované nabídky a její prezentace, zdůvodnění. Pokud nebudou uvedeny minimálně tři nabídky nutno přesvědčivě zdůvodnit proč.

2. Plánovaný rozpočet projektu

(v dotaci nelze žádat prostředky na cestovní výlohy, pohoštění, nákup investičního majetku
nad 40.000 Kč, dopravu – vyjma dopravu účtovanou prodejcem zboží, pokud se bude jednat
o prokazatelně nutnou položku.)
Na financování projektu je možno použít jako vlastního vkladu prostředků z třídního fondu, vždy je ale třeba použít vlastního vkladu ve formě práce studentů – kalkuluje se v sazbě 50 Kč/hodina práce 1 studenta, tyto položky uveďte do zvláštní tabulky.

2.1. Zajištění vlastní práce a její ohodnocení (třídní fond, práce studentů ohodnocená tabulkově na 50,- Kč/hodinu. Odhad počtu pracovních hodin a počtu zúčastněných studentů (člověkohodiny).

2.2. Grafická dokumentace, pokud vyplývá z podstaty projektu (např. malování, úpravy povrchů apod.)

2.3. Technická dokumentace – popis, technické parametry nakupovaného zboží, výrobků (rozměry, hmotnost, barva, materiál apod.)

2.4. Časový harmonogram.

2.5. Čestné prohlášení žadatele o tom, že s uvedeným projektem vyslovilo souhlas minimálně 90 % studentů dané třídy, stvrzené podpisem třídního profesora.

3. Podání projektu:

3.1. Projekt musí být zpracován v listinné formě (výtisk) a zároveň na elektronickém nosiči (CD, flash, DVD nebo zaslán elektronickou poštou). Elektronická forma musí obsahovat stejné dokumenty jako forma listinná (texty v editoru Word, nebo kompatibilním, grafické přílohy ve formátu jpg, bmp, tabulky v editoru Excel nebo kompatibilním). Elektronický nosič musí být opatřen trvanlivým nápisem s označením třídy, datem podání a názvem projektu. Je přípustné, pokud velikost projektu v elektronické formě nepřesáhne 100 MB, podat projekt přes datové servery (např. www.uschovna.cz). Pro takto podávané projekty platí dodací adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Název souboru musí být: <nazev tridy_grant_datum.doc> např. „5S_grant_2015-12-31.doc“.

3.2. Ředitelka školy zajistí elektronické předání projektů členům představenstva Rady rodičů. 

3.3. Přílohy projektu

Slovní popis projektu obsahující: Zdůvodnění požadované dotace, harmonogram realizace projektu, další údaje (maximální rozsah 1 strana formátu A4)

Čestné prohlášení žadatele o tom, že s uvedeným projektem vyslovilo souhlas minimálně 90 % studentů dané třídy, stvrzené podpisem třídního profesora

Další materiály dokládající výpočet žádosti o dotaci (letáky, finanční nabídky, atd.)

4. Hodnocení projektů:

4.1. Hodnocení projektů provádí představenstvo Rady rodičů.

4.2. Kriteria pro hodnocení, včetně vah jsou uvedena v následující tabulce (hodnoty pro nejúspěšnější projekt):
table-rp

4.3. Každé kriterium je po prostudování projektu hodnoceno subjektivně každým hodnotícím ve škále 0 – 10, přičemž 0 odpovídá nejhoršímu hodnocení a 10 nejlepšímu. Každému kriteriu je přiřazena váha. Součet součinů vah a hodnocení jednotlivých kriterií od jednotlivých hodnotících a následně celkový součet určuje pořadí projektů.

4.4. Hodnocení se účastní ředitelka školy, případně její zástupce, kteří mají právo veta
k jednotlivému projektu, ale nemohou měnit pořadí projektů. Právo veta má i
předseda Rady rodičů.

4.5. Rada rodičů může v případě, že hodnocením projdou projekty, jejichž výsledná
součtová realizační cena je vyšší než plánované prostředky, snížit dotaci pro
jednotlivé projekty poměrným způsobem (každému projektu o stejné %), pokud by to
nebylo na újmu realizovatelnosti projektu.

5. Upozornění – projekty se nemohou týkat:

5.1. Elektrických zařízení, pokud nebudou fixně instalována a současně nebude jejich příkon zvyšovat stávající spotřebu. Výjimku může povolit ředitelka školy nebo její pověřený zástupce.

5.2. Potenciálně nebezpečných instalací, jako jsou např. volně zavěšená zrcadla, předměty s ostrými hranami apod.

5.3. Předměty, jejichž instalace by vyžadovala stavební zásahy do konstrukce budovy.

5.4. Předměty, grafické instalace apod., které odporují obecně přijímaným etickým zásadám, obecně závazným právním předpisům, anebo které by mohly ohrožovat nebo napadat lidská práva, práva menšin apod.

5.5. Živých tvorů (zvířata).
Informace pro uchazeče o dotaci:
Soutěž je dotována pouze z prostředků Rady rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou (dále Rady rodičů). Netýká se maturitních tříd! Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nevyčerpat tuto sumu, pokud dodané žádosti nebudou dodány v potřebné kvalitě nebo jí nevyčerpají. Všichni uchazeči o dotaci obdrží nejdéle 30 dní od uzávěrky přijetí žádostí písemné vyjádření k projektu a oznámení o získání nebo nezískání dotace. Přidělené dotace budou předány patronovi projektu jako záloha pro krytí nákladů na projekt. Po ukončení projektu, bude Radě rodičů předána písemná zpráva o projektu (v rozsahu maximálně 1 strana A4), originální účetní doklady za jednotlivé položky dotace a pokladníkovi Rady rodičů vráceny nevyčerpané finanční prostředky, jejichž čerpání není možné doložit originálním účetním dokladem. Žádosti o dotaci je třeba podat buď písemně do 30. 1. kalendářního roku v kanceláři hospodářky gymnázia, resp. do stejného data na výše uvedenou emailovou adresu. Pro posouzení úrovně projektu byla zvolena 3 kritéria:
a) estetické
b) ekonomické
c) vzdělávací

 

Za Radu rodičů
Mgr. Šárka Pokorná
předsedkyně Rady rodičů

STANOVY RADY RODIČŮA PŘÁTEL GYMNÁZIA NAD ŠTOLOU

I. Status

 1. Název spolku je Rada rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou, z. s. (dále v textu stanov jen „Rada“) Forma: dobrovolný zájmový spolek občanů založený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a existující a fungující dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Sídlo Rady se nachází na adrese Nad Štolou 1/1510, 170 00, Praha 7.

 3. IČO Rady je 44796676.

 4. Rada je nepolitickým spolkem s právní osobností ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který může vlastními úkony nabývat práv, zavazovat se a hospodařit s vlastním majetkem.

II. Účel Rady

 1. Účelem Rady je spolupracovat s vedením školy a pomáhat Gymnáziu Nad Štolou při plnění jeho úkolů, podporovat studijní a zájmové aktivity studentů a podporovat oprávněné zájmy studentů a jejich zákonných zástupců.

III. Členství v Radě, složení Rady a orgány Rady

 1. Členství

 1. Členství v Radě je dobrovolné.

 2. Členem Rady může být každý svéprávný zájemce starší 18 let, který souhlasí s účelem Rady a který má zájem podílet se na plnění jejích úkolů.

 3. Členství v Radě vzniká zapsáním do seznamů členů a zaplacením ročního příspěvku ve výši odsouhlasené valnou hromadou Rady.

 4. Členové mají právo volit delegáty valné hromady, navrhovat kandidáty do orgánů Rady, volit tyto orgány a být do nich voleni.

 5. Členové jsou povinni jednat v souladu s těmito stanovami.

 6. Členství v Radě zaniká:

 1. nezaplacením členského příspěvku k 31. 12. běžného kalendářního roku;

 2. na základě žádosti člena Rady; nebo

 3. úmrtím člena Rady.

 1. Orgány Rady

 1. Valná hromada:

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Rady. Valná hromada je tvořena shromážděním delegátů - členů Rady, kteří jsou voleni všemi členy Rady podle následujícího klíče: 1 delegát na 30 členů Rady.

  2. Valnou hromadu svolává představenstvo Rady nejméně jedenkrát ve školním roce. Představenstvo svolá valnou hromadu také v případě, že o to požádá písemně minimálně jedna třetina členů Rady.

  3. Valná hromada projednává a schvaluje zprávu představenstva o činnosti za uplynulé období, plán a výsledky hospodaření, přijímá závazné pokyny pro práci orgánů Rady, rozhoduje o změnách stanov, volí a odvolává představenstvo, revizní komisi a projednává zprávy této komise. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o jakékoli otázce, týkající se Rady.

  4. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nesejde-li se nadpoloviční většina ve stanoveném čase, posunuje se začátek jednání valné hromady o čtvrt hodiny. Nedostaví-li se nadpoloviční většina ani v průběhu takto posunutého začátku jednání, platí, že valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada ale ani v takovémto případě není usnášeníschopná, pokud se jí účastní méně než jedna čtvrtina oprávněných delegátů. V takovém případě svolá představenstvo valnou hromadu v náhradním termínu - minimálně za tři pracovní dny. Nesejde-li se ani v náhradním termínu více než jedna čtvrtina delegátů, vyhlásí představenstvo volby nových delegátů.

  5. Po dobu, kdy je valná hromada nefunkční, je představenstvo Rady oprávněno plnit pouze takové finanční závazky, které byly schváleny předcházející valnou hromadou, nemůže přijímat nové závazky a nesmí uzavírat nové smlouvy s finančním závazkem.

 2. Představenstvo:

  1. Představenstvo je statutárním orgánem Rady.

  2. Představenstvo je voleno jedenkrát ročně při jednání valné hromady.

  3. Představenstvo má pět členů. V čele představenstva je předseda představenstva. Předsedu zastupuje místopředseda představenstva.

  4. Představenstvo Rady volí a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva.

  5. Jednání představenstva svolává předseda představenstva.

  6. Představenstvo se ke svému jednání schází minimálně dvakrát ročně, předseda může svolat mimořádné jednání představenstva.

  7. Členství v představenstvu může skončit: na vlastní žádost člena představenstva, zánikem členství v Radě, odvoláním valnou hromadou nebo úmrtím člena představenstva. Každý člen představenstva je povinen při svém odstoupení nebo odvolání předat představenstvu celou agendu.

  8. Představenstvo zajišťuje zápisy z jednání a kontroluje plnění přijatých usnesení.

  9. Představenstvo zajišťuje bankovní styk, pokladnu a sestavení požadovaných finančních výkazů.

 3. Předseda představenstva

  1. Předseda představenstva je statutárním zástupcem Rady. Je oprávněn se jménem Rady zavazovat k závazkům, které byly schváleny představenstvem Rady. Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutími představenstva.

 1. Místopředseda představenstva

  1. Místopředseda představenstva plně zastupuje v nepřítomnosti předsedu představenstva ve všech funkcích.

 2. Revizní komise

  1. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření jedenkrát ročně, upozorňuje představenstvo na nedostatky a předkládá zprávy valné hromadě.

  2. Revizní komise je dvoučlenná a je volena valnou hromadou.

IV. Zásady hospodaření

 1. Hospodaření Rady je vázáno na plnění cílů a úkolů Rady a školy tak, jak vyplývá z plánů schválených valnou hromadou.

 2. Rada vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen z příspěvků členů Rady, darů, úroků z vkladů svých finančních prostředků a z případné jiné činnosti, která je v souladu s cíli Rady. Tento fond je veden na samostatném účtu u peněžního ústavu.

 3. S fondem je oprávněno nakládat představenstvo.

 4. Rada vede účetní evidenci podle platných právních předpisů.

 5. Roční účetní závěrka podléhá schválení valnou hromadou.

 6. Členové orgánů Rady plní své funkce jako čestné, bez nároku na odměnu.

V. Komunikace

 1. Představenstvo vydává jedenkrát ročně: Zprávu o činnosti Rady a roční finanční uzávěrku, zprávu Revizní komise, plán činností a finanční rozvahu na následující rok.

 2. Každý člen Rady, student, zákonný zástupce studenta, případně jinak zainteresovaná osoba má právo oslovit představenstvo Rady a předložit k řešení návrh nebo problém související s účelem Rady. Z těchto důvodů jsou na webových stránkách školy zveřejněny kontaktní informace Rady (e-mailové adresy, poštovní adresa, případně telefonní kontakty).

 3. Představenstvo Rady může pozvat na své jednání statutárního zástupce školy případně zástupce studentů, aby byly zjištěny potřeby školy a studentů.

VI. Spolupráce

 1. Rada při naplňování svých cílů může spolupracovat s dalšími spolky, organizacemi, institucemi i soukromými osobami.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Rada rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou, z. s. vznikla registrací u Ministerstva vnitra České republiky.

 2. Rada může zaniknout: dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným sdružením rozhodnutím valné hromady. V případě dobrovolného rozpuštění rozhodne valná hromada také o způsobu majetkového vypořádání. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem. Rada může rovněž zaniknout rozhodnutím soudu.

 3. Toto úplné znění stanov bylo schváleno dne 5.11.2014 valnou hromadou Rady a nabude účinnosti dne 5.11.2014.