Volby proběhnou při třídních schůzkách dne 8. 11. 2017

Volební období je tři roky.

1. Ing. Monika Grubhofferová

Jsem matkou dcery, která na gymnázium nastoupila na osmileté studium, v současné době je studentkou sexty. V primě jsem byla rodiči zvolena jako jejich zástupce, o rok později jsem začala pracovat v představenstvu Rady rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou, z. s.

Za toto období jsem se na jedné straně mohla podrobně seznámit s fungováním a prioritami školy a na druhé straně různorodými, obecnými či individuálními názory, požadavky, dotazy zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků.

Tyto mnohaleté zkušenosti spojené s profesními mi umožňují dobře se orientovat v problematice, potřebách a zájmech školy a skloubit je s názory, požadavky či postoji zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Případným zvolením do školské rady mohu být svými zkušenostmi a zájmem o práci školské radě přínosem.

2. David Lhota

Na základě informace na webových stránkách školy se přihlašuji do kandidatury na zástupce rodičů do školské rady Gymnázia Praha 7, Nad Štolou 1.

Na gymnáziu studují oba synové, jeden je v prvním ročníku čtyřletého studia, druhý v maturitním ročníku osmiletého gymnázia. Oba synové se věnují vrcholovému sportu, oceňujeme otevřenou a vstřícnou komunikaci při kombinaci studia a sportu. Současně i já jsem absolventem gymnázia Nad Štolou.

Domnívám se proto, že jsem dostatečně seznámen s chodem gymnázia a rád bych se proto podílel na dalším rozvoji gymnázia jako člen školské rady.

3. Olga Švecová

Jsem matkou studentky kvinty. S kvalitou a dobrou atmosférou školy jsem velmi spokojena a ráda bych se podílela na jejím dalším rozvoji.

 

V listopadu 2017 končí funkční období členům školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých studentů a zletilých studentů.

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, proběhnou při třídních schůzkách dne 8. 11 2017 volby do školské rady.

Prosím zájemce o tuto funkci, aby do 30. 9. 2017 zaslali písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlasovací lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách, zájemci o funkci ve školské radě se představí na Valné hromadě Rady rodičů před třídními schůzkami. Jejich přihlášky budou zveřejněny na webu školy. 

25. 8. 2017 PhDr. Renata Schejbalová, v. r., ředitelka školy

 

Jednací řád školské rady
při
Gymnáziu a Sportovním gymnáziu Nad Štolou
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
zřízené usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005
s účinností od 1. 4. 2005


Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky či zřizovatele školy.

Článek 4

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k jednání přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, při projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitelky školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 30. 11. 2005

V Praze dne 30. 11. 2005
JUDr. Jaromír Jirsa
předseda školské rady