Předběžná Kritéria pro gymnázium 4leté

Přijímací řízení 2022

Předběžná Kritéria pro obor 79-41-K/41 Gymnázium

1. výsledky ze základního vzdělávání

průměrný prospěch posledních 3 vysvědčení – tj. 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
(max. počet bodů: 3 × 5 bodů = 15 bodů)
(1,00 = 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.)

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 15 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 nebudeme zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

2. umístění v předmětových soutěžích

(viz Věstník MŠMT 08/2020 Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/21 1.1. Soutěže typu A, 1.1.1. Předmětové soutěže)
do 3. místa v období od 1. 9. 2020 do 1. 3. 2022. Započítáváme max. 3 nejlepší výsledky:

celostátní kolo:  1.–3. místo = 5 bodů
krajské kolo:
1.–3. místo = 3 body
obvodní kolo:  1.–3. místo = 1 bod

 

3. výsledky jednotných testů z:

matematiky – max. 50 bodů
českého jazyka – max. 50 bodů
hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu

4. při zisku 15 a méně bodů z českého jazyka nebo 12 a méně bodů z matematiky nesplnil uchazeč kritéria a nebude přijat ke studiu

5. v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky, v případě rovnosti součtu výsledků testů z českého jazyka a matematiky rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky

6. při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

V Praze dne 9. 9. 2021 PhDr. Renata Schejbalová, v. r.
ředitelka školy