Kritéria pro gymnázium 6leté

Přijímací řízení 2020

Kritéria pro obor 7941K/61 Gymnázium

1. výsledky ze základního vzdělávání

průměrný prospěch posledních 3 vysvědčení – tj. 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy

(max. počet bodů: 3 × 5 bodů = 15 bodů)

(1,00 = 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.)

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 15 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

2. umístění v předmětových soutěžích

(viz Věstník MŠMT 05/2019 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/20 1.1. Soutěže typu A, 1.1.1. Předmětové soutěže) do 3. místa v období od 1. 9. 2018 do 1. 3. 2020. Započítáváme max. 3 nejlepší výsledky:

celostátní kolo:  1.–3. místo = 5 bodů
krajské kolo:
1.–3. místo = 3 body
obvodní kolo:  1.–3. místo = 1 bod

 

3. výsledky jednotných testů z:

matematiky – max. 50 bodů

českého jazyka – max. 50 bodů

výsledky školní přijímací zkoušky z:

všeobecného přehledu – max. 25 bodů

hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu

 

4. v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky, v případě rovnosti součtu výsledků testů z českého jazyka a matematiky rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky

 

5. při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

 

V Praze dne 8. 1. 2020 PhDr. Renata Schejbalová, v. r.
ředitelka školy