Kritéria pro gymnázium 8leté

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

Přijímací řízení 2024

Kritéria pro obor 79-41-K/81 Gymnázium

1. Výsledky ze základního vzdělávání

průměrný prospěch posledních 3 vysvědčení – tj. 1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy
(max. počet bodů: 3 × 3 bodů = 9 bodů)
(1,00–1,12 = 3 b., 1,13–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.)

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 9 bodů.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

2. Umístění v předmětových soutěžích

Astronomická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Geologická olympiáda, Chemická olympiáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v jazyce anglickém, Soutěž v jazyce francouzském, Soutěž v jazyce německém, Soutěž v jazyce ruském, Zeměpisná olympiáda. 

Započítáváme max. 3 nejlepší výsledky do 3. místa z období od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2024. Podklad prokazující dané výsledky musí být předložen nejpozději do 30. 4. 2024 (včetně).

celostátní kolo:  1.–3. místo = 10 bodů
krajské kolo:
1.–3. místo = 5 bodů
obvodní kolo:  1.–3. místo = 3 body

 

3. Výsledky jednotných testů

matematika – max. 50 bodů
český jazyk – max. 50 bodů

Hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu.

4. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:

  1. vyšší součet bodů z testů z matematiky a českého jazyka,
  2. vyšší počet bodů z testu z matematiky,
  3. vyšší součet bodů za otevřené úlohy v testech z matematiky a českého jazyka,
  4. vyšší počet bodů za otevřené úlohy v testu z matematiky,
  5. je-li výsledek JPZ uchazeče z testu z matematiky nebo z českého jazyka shodný v obou termínech, použije se pro dílčí kritéria č. 3 a č. 4 výsledek testu JPZ z 1. termínu.

5. Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Cizinec, který neuspěje u zkoušky ověřující znalost českého jazyka, nesplní kritéria a nebude přijat ke studiu.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

 

V Praze dne 25. 1. 2024 PhDr. Renata Schejbalová, v. r.
ředitelka školy
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok