Předběžná Kritéria pro třídu sportovně talentované mládeže

Přijímací řízení 2019

Předběžná Kritéria pro obor 7941K/41
Gymnázium – třída pro sportovně talentovanou mládež

1. výsledky ze základního vzdělávání

průměrný prospěch posledních 3 vysvědčení – tj. 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

(max. počet bodů: 3 × 5 bodů = 15 bodů)

(1,00 = 5 b., 1,01–1,12 = 4 b., 1,13–1,24 = 3 b., 1,25–1,36 = 2 b., 1,37–1,50 = 1 b.)

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do výše 15 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.

 

2. umístění v předmětových soutěžích

(viz Věstník MŠMT 08/2018 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/19 1.1. Soutěže typu A, 1.1.1. Předmětové soutěže) do 3. místa v období od 1. 9. 2017 do 1. 3. 2019:

celostátní kolo:  1.–3. místo = 5 bodů
krajské kolo:
1.–3. místo = 3 body
obvodní kolo:  1.–3. místo = 1 bod

 

3. výsledky jednotných testů z:

matematiky – max. 50 b.

českého jazyka – max. 50 b.

výsledky školní přijímací zkoušky z:

všeobecného přehledu – max. 25 b.

hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu

 

4. při zisku 15 a méně bodů z českého jazyka nebo 12 a méně bodů z matematiky nebo 7 a méně bodů ze všeobecného přehledu nesplnil uchazeč kritéria a nebude přijat ke studiu

 

5. v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky, v případě rovnosti součtu výsledků testů z českého jazyka a matematiky rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky

 

6. uchazeč spolu s přihláškou doloží fotokopii platné registrace nebo potvrzení příslušného sportovního svazu, že je aktivním sportovcem

 

7. při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

 

V  Praze dne 5. 9. 2018                                                     PhDr. Renata Schejbalová, v. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          ředitelka školy