Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Přijímací zkoušky – dodatek

Dle opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. května 2021, č. j. MSMT-4337/2021-8, se za článek XVIII. opatření obecné povahy ze dne 8. března 2021, č. j. MSMT-43073/2020-3, ve znění opatření obecné povahy ze dne 14. ledna 2021, č. j. MSMT-1452/2021-1, opatření obecné povahy ze dne 15. února 2021, č. j. MSMT-4337/2021-1, opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021, č. j. MSMT-4337/2021-6 a opatření obecné povahy ze dne 6. dubna 2021, č. j. MSMT-4337/2021-7, se doplňují nové články, které znějí:

XIX.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

XX.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

V Praze dne 7. května 2021

PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka školy

Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám 2021 naleznete zde.

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Prezenčně se učí všechny třídy nižšího stupně víceletého gymnázia.

Ostatní třídy distančně.

Testování:

Na začátku 1. vyučovací hodiny v pondělí PCR testy, žáci, jejichž rodiče nedali souhlas k PCR testování, se budou testovat antigenními testy v aule v pondělí od 7.30 hod.

Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí 1. vyučovací hodinu, tzn. že se neotestují, se ihned po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře 014 nebo 015.

Obědy budou mít od pondělí přihlášeni všichni žáci nižšího stupně gymnázia, kdo nebude chtít oběd, musí si ho odhlásit.

Maturanti:

Maturanti obdrží ročníkové vysvědčení ve středu 19. 5. Pokyny k předání vysvědčení budou vydány v pondělí 17. 5.

Školní výlety:

Školní výlet na konci školního roku bude s největší pravděpodobností možný. Informace podají třídní učitelé.

Dne 11. 5. 2021
R. Schejbalová

Informace k provozu školy od 10. května 2021

Od 10. května se výuky účastní tercie, kvarty a 2S.

Bude vytvořen nový rozvrh hodin.

V hudební výchově se nesmí zpívat.

Tělesná výchova může probíhat jen ve venkovních prostorách.

Při vstupu jsou žáci povinni si dezinfikovat ruce.

Žáci jsou povinni mít zakrytá ústa zdravotnickou obličejovou maskou (zdravotnická rouška) nebo respirátorem.

Je povinné testování žáků a zaměstnanců:

 • testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid­‑19 a od pozitivního PCR testů neuplynulo více než 90 dnů, doklad předloží (osobně nebo mailem ZŘŠ Tvrské)
 • testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek od 7.30 do 8.00 v učebnách v 1. patře dle rozpisu, třídy budou rozděleny na dvě skupiny – Č1 a Č2
 • pokud žák nebude v době testování ve škole, je povinen ihned po příchodu se dostavit do kanceláře 015 nebo 014 a provést test
 • u testování bude přítomen dozor
 • pokud bude v pondělí některý z žáků pozitivní, ihned odchází ze školy, od školy dostane doklad o pozitivním Ag testu a nechá si praktickou lékařkou vystavit elektronickou žádanku k PCR testu, ostatní žáci se účastní výuky
 • pokud bude některý z žáků pozitivní ve čtvrtek, postupuje se jako v pondělí, třída však odchází ze školy, pokud bude PCR daného žáka pozitivní, třída odchází do karantény, dále řeší KHS, pokud je PCR daného žáka negativní, můžou se vrátit žáci k prezenční výuce
 • rodiče jsou povinni školu neprodleně informovat o výsledku PCR testu, v případě pozitivního výsledku škola pošle krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli s pozitivně testovaným žákem poslední dva dny v kontaktu
 • třída v karanténě má distanční výuku

Stravování ve školní jídelně:

 • výdej obědů bude probíhat podle rozvrhu a pokynů třídního učitele
 • žáci si neberou ze zásobníků příbory, budou připraveny v ubrousku u výdeje oběda
 • při čekání na oběd dodržují rozestup 2 m
 • u stolu mají rozestup mezi sebou min 1,5 m

Dne 6. května 2021
R. Schejbalová

SOČ ve školním roce 2020/2021

Pevně věříme, že i v letošním školním roce proběhne na naší škole soutěž SOČ. Zájemci najdou veškeré informace na webových stránkách www.soc.cz. Soutěž bude probíhat distanční formou, školní přehlídky by se měly konat v březnu až dubnu 2021, přihlášky na stránkách SOČ jsou přístupné již od začátku ledna 2021.

Prosíme proto zájemce, aby kontaktovali p. prof. Hausmannovou (humanitní obory) a p. prof. Selingerovou (přírodovědné obory) a přihlásili se do soutěže nebo se na ně obrátili s případnými dotazy.

Za organizátory SOČ:
Klára Hausmannová
Štěpánka Selingerová

V Praze 21. 1. 2021

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2021

79-41-K/81 464
79-41-K/61 443
79-41-K/41 238

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

 1. Uzávěrka klasifikace je v pátek 22. 1. 2021 do 15.00 hod.
 2. Absence za 1. pololetí se uzavírá k pátku 22. 1. 2021.
 3. Hodnotit budeme známkou.
 4. Při hodnocení budeme přihlížet:
  1. k hodnocení při prezenční výuce
  2. k hodnocení při distanční výuce
  3. k účasti na prezenční výuce
  4. k účasti na distanční výuce
  5. k aktivitě při distanční výuce
  6. k tomu, jak žák plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita)
 5. Výchovy budou hodnoceny podle výsledků na prezenční výuce a podle splnění a kvality zadaných úkolů.
 6. V případě, že učitel nemá dostatek podkladů ke klasifikaci a že žák se dostatečně neúčastnil výuky, bude žák nehodnocen.
 7. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí zašle TU žákům a zákonným zástupcům 28. 1. 2021 prostřednictvím EŽK.
 8. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předám nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

12. 1. 2021
R. Schejbalová

Výuka od 4. ledna 2021

Milí studenti, podle nařízení vlády budeme od 4. ledna 2021 opět na distanční výuce. Na internetu a v EŽK jsou rozvrhy. Doufám, že se zase brzy sejdeme ve škole.

Vánoční koncert GNŠ

Den otevřených dveří online

Vážení rodiče a milí uchazeči,

vzhledem k současné epidemické situaci vás nemůžeme osobně přivítat ve škole na dnu otevřených dveří, proto jsme pro vás připravili:

Naši studenti pro vás natočili následující videa o škole:

Vítěz České hlavičky: Astronomie je srdcovka

Letošním vítězem České hlavičky je náš student Marco Souze de Joode.

Přečtěte si rozhovor s ním.

Všechny lyžařské výcvikové kurzy pro letošní školník rok zrušeny!

Všechny lyžařské kurzy plánované v letošním školním roce 2020/2021 jsou z důvodu pandemie COVID-19 oficiálně zrušeny. K již dříve zrušenému lyžařskému kurzu plánovaném v termínu 3.–8. 1. 2021 pro třídy S2A a S2B se ruší i zbylé tři kurzy.

Uhrazené zálohy budou vráceny studentům.

Bližší informace v kabinetu S17, nebo na emailu filip.soukup@gymstola.cz.

PhDr. Filip Soukup 

Výuka od 14. 10.

 1. Výuka všech žáků přechází na distanční výuku podle zvláštního rozvrhu.
 2. Kromě online hodin mají žáci povinnost plnit další úkoly dle pokynů vyučujících.
 3. Výuka probíhá distančně.
 4. Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly…
  • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd.
  • Semináře dvouhodinové online.
  • Nevyučuje se Tv, Hv, Vv, praktická cvičení.
 5. Maturanti – online v plném rozsahu, bez TV.
 6. V online hodinách je vedena v třídní knize docházka.
 7. Neúčast žáka na online hodině rodiče omlouvají třídnímu učiteli.
 8. Po dobu distanční výuky jsou konzultace výchovné poradkyně v budově školy každý čtvrtek v době od 12.45–14.30 hod. a konzultace školní psycholožky každé pondělí 12.45–14.30 hod.

Zásady pro distanční výuku

 

publicita projektu 0001046