Pravidla – Granty RR

Pravidla pro zpracování, podání a hodnocení grantových projektů:

1. Zpracování projektu:

1.1. Typ – náplň projektu: popište krátce, čeho se projekt týká, popište stávající stav, v čem spočívá zlepšení stávajícího stavu (nebo opatření pro jeho udržení). Uvádí se do přílohy č. 1. Jaký je účel projektu, zlepší prostředí pro všechny účastníky, včetně učitelů? Vymyslete výstižný stručný název projektu.

1.2. Plánovaný rozpočet projektu: nesmí být kalkulovány finanční prostředky, které by pocházely z příspěvku rodičů (účelem není vyčerpat rodinnou pokladnu).

1.3. Základní požadavky na obsah a formu projektu:

1.3.1. Obsah:

1.3.1.1. Název projektu.

1.3.1.2. Stručný popis (typu anotace).

1.3.1.3. Strukturovaný popis projektu (detaily řešení, přínosy, eventuální negativa)

1.3.1.4. Navrhovaný rozpočet, včetně „průzkumu trhu“, tj. srovnání několika nabídek (minimálně 3) – nemusí nutně vyhrát nejnižší nabídka, ale kompromis mezi kvalitou a cenou. Výběr preferované nabídky a její prezentace, zdůvodnění. Pokud nebudou uvedeny minimálně tři nabídky nutno přesvědčivě zdůvodnit proč.

2. Plánovaný rozpočet projektu

(v dotaci nelze žádat prostředky na cestovní výlohy, pohoštění, nákup investičního majetku
nad 40.000 Kč, dopravu – vyjma dopravu účtovanou prodejcem zboží, pokud se bude jednat
o prokazatelně nutnou položku.)
Na financování projektu je možno použít jako vlastního vkladu prostředků z třídního fondu, vždy je ale třeba použít vlastního vkladu ve formě práce studentů – kalkuluje se v sazbě 50 Kč/hodina práce 1 studenta, tyto položky uveďte do zvláštní tabulky.

2.1. Zajištění vlastní práce a její ohodnocení (třídní fond, práce studentů ohodnocená tabulkově na 50,- Kč/hodinu. Odhad počtu pracovních hodin a počtu zúčastněných studentů (člověkohodiny).

2.2. Grafická dokumentace, pokud vyplývá z podstaty projektu (např. malování, úpravy povrchů apod.)

2.3. Technická dokumentace – popis, technické parametry nakupovaného zboží, výrobků (rozměry, hmotnost, barva, materiál apod.)

2.4. Časový harmonogram.

2.5. Čestné prohlášení žadatele o tom, že s uvedeným projektem vyslovilo souhlas minimálně 90 % studentů dané třídy, stvrzené podpisem třídního profesora.

3. Podání projektu:

3.1. Projekt musí být zpracován v listinné formě (výtisk) a zároveň zaslán elektronickou poštou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Název souboru musí být: <nazev tridy_grant_datum.doc> např. „5S_grant_2015-12-31.doc“.

3.2. Ředitelka školy zajistí elektronické předání projektů členům představenstva Rady rodičů. 

3.3. Přílohy projektu

Slovní popis projektu obsahující: Zdůvodnění požadované dotace, harmonogram realizace projektu, další údaje (maximální rozsah 1 strana formátu A4)

Čestné prohlášení žadatele o tom, že s uvedeným projektem vyslovilo souhlas minimálně 90 % studentů dané třídy, stvrzené podpisem třídního profesora

Další materiály dokládající výpočet žádosti o dotaci (letáky, finanční nabídky, atd.)

4. Hodnocení projektů:

4.1. Hodnocení projektů provádí představenstvo Rady rodičů.

4.2. Kriteria pro hodnocení, včetně vah jsou uvedena v následující tabulce (hodnoty pro nejúspěšnější projekt):
table-rp

4.3. Každé kriterium je po prostudování projektu hodnoceno subjektivně každým hodnotícím ve škále 0 – 10, přičemž 0 odpovídá nejhoršímu hodnocení a 10 nejlepšímu. Každému kriteriu je přiřazena váha. Součet součinů vah a hodnocení jednotlivých kriterií od jednotlivých hodnotících a následně celkový součet určuje pořadí projektů.

4.4. Hodnocení se účastní ředitelka školy, případně její zástupce, kteří mají právo veta
k jednotlivému projektu, ale nemohou měnit pořadí projektů. Právo veta má i
předseda Rady rodičů.

4.5. Rada rodičů může v případě, že hodnocením projdou projekty, jejichž výsledná
součtová realizační cena je vyšší než plánované prostředky, snížit dotaci pro
jednotlivé projekty poměrným způsobem (každému projektu o stejné %), pokud by to
nebylo na újmu realizovatelnosti projektu.

5. Upozornění – projekty se nemohou týkat:

5.1. Elektrických zařízení, pokud nebudou fixně instalována a současně nebude jejich příkon zvyšovat stávající spotřebu. Výjimku může povolit ředitelka školy nebo její pověřený zástupce.

5.2. Potenciálně nebezpečných instalací, jako jsou např. volně zavěšená zrcadla, předměty s ostrými hranami apod.

5.3. Předměty, jejichž instalace by vyžadovala stavební zásahy do konstrukce budovy.

5.4. Předměty, grafické instalace apod., které odporují obecně přijímaným etickým zásadám, obecně závazným právním předpisům, anebo které by mohly ohrožovat nebo napadat lidská práva, práva menšin apod.

5.5. Živých tvorů (zvířata).
Informace pro uchazeče o dotaci:
Soutěž je dotována pouze z prostředků Rady rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou (dále Rady rodičů). Netýká se maturitních tříd! Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nevyčerpat tuto sumu, pokud dodané žádosti nebudou dodány v potřebné kvalitě nebo jí nevyčerpají. Všichni uchazeči o dotaci obdrží nejdéle 30 dní od uzávěrky přijetí žádostí písemné vyjádření k projektu a oznámení o získání nebo nezískání dotace. Přidělené dotace budou předány patronovi projektu jako záloha pro krytí nákladů na projekt. Po ukončení projektu, bude Radě rodičů předána písemná zpráva o projektu (v rozsahu maximálně 1 strana A4), originální účetní doklady za jednotlivé položky dotace a pokladníkovi Rady rodičů vráceny nevyčerpané finanční prostředky, jejichž čerpání není možné doložit originálním účetním dokladem. Žádosti o dotaci je třeba podat buď písemně do 30. 1. kalendářního roku v kanceláři hospodářky gymnázia, resp. do stejného data na výše uvedenou emailovou adresu. Pro posouzení úrovně projektu byla zvolena 3 kritéria:
a) estetické
b) ekonomické
c) vzdělávací

 

Za Radu rodičů
Mgr. Šárka Pokorná
předsedkyně Rady rodičů

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok