Provozní řád internetové klubovny Gymnázia Nad Štolou

Internetová klubovna je v provozu každý pracovní den po dobu vyznačenou na rozvrhu, je určena pro studenty a zaměstnance Gymnázia Nad Štolou.

Uživatel internetové klubovny je povinen se seznámit s jejím provozním řádem. Vstupem do prostoru internetové klubovny uživatel vyjadřuje souhlas s pravidly v něm uvedenými. Pokud se uživatel prohřeší proti těmto pravidlům, bude mu odepřen přístup do internetové klubovny na 1 měsíc, vážné nebo opakované porušení řádu může být postihnuto úplným zákazem vstupu, případně kázeňským postihem.

Před vstupem do internetové klubovny uvede uživatel do prezenčního archu veškeré předepsané údaje a svým podpisem je potvrdí. Uživatel je povinen zaevidovat rovněž svůj odchod z internetové klubovny. Do prostoru internetové klubovny vstupuje uživatel pouze se svolením knihovnice.

Uživatel pracující v internetové klubovně je povinen prokázat svou totožnost. V opačném případě může být z prostor internetové klubovny vykázán.

Počet studentů v internetové klubovně je z provozních a bezpečnostních důvodů omezen na 10, do prostoru internetové klubovny je zakázáno přinášet další židle. Toto omezení neplatí pro organizovanou výuku.

Uživatel internetové klubovny je povinen před zahájením práce zkontrolovat své pracoviště. Všechny zjištěné závady na hardwaru, softwaru či vybavení místnosti nahlásí bez prodlení knihovnici. Případné náhrady za škody budou v tom případě požadovány po uživateli, který používal počítač před nahlášením závady.

Před zahájením práce se uživatel přihlásí do školní počítačové sítě a do operačního systému počítače. Po skončení práce je povinen se odhlásit.

Pro práci na počítačích v internetové klubovně platí jisté priority. Nejvyšší prioritu (tedy i přednost před ostatními činnostmi) má organizovaná výuka. Následují individuální aktivity související s potřebami školy či výuky (příprava na vyučování, referáty, seminární práce, úkoly, samostudium, vyhledávání informací pro potřeby výuky apod.), dále soukromé aktivity rozvíjející osobnost (získávání informací, rozšiřování vědomostí), teprve na posledním místě jsou ostatní soukromé aktivity (soukromá korespondence, koníčky, atd.). V případě plného obsazení knihovny může nově příchozí uživatel s vyšší prioritou práce požádat o uvolnění místa uživatele s nižší prioritou, tento mu musí vyhovět.

Uživatel se musí chovat tak, aby nepoškodil zařízení internetové klubovny, tj. počítače a jejich příslušenství, židle, stoly a ostatní vybavení. Je zakázáno počítače a jejich příslušenství rozebírat či přenášet, svévolně přepojovat konektory, odnášet z prostoru internetové klubovny jakýkoli nábytek či součásti vybavení.

Uživatel smí s výpočetní technikou manipulovat pouze na běžné uživatelské úrovni. Je zakázáno pokoušet se obcházet omezení stanovená správcem sítě (ať už tak učinil pomocí programových nebo technických prostředků, či prostřednictvím pokynů vydaných ústně nebo písemně), zneužívat přidělených přístupových práv, přihlašovat se pod cizím přihlašovacím jménem.

Není dovoleno stahovat či spouštět soubory, jimiž může být ohrožena či narušena bezpečnost počítačové sítě, porušeny platné zákony či narušena licenční ujednání, instalovat jakýkoli hardware (vyjma paměťových zařízení připojitelných přes rozhraní USB) či software, zasahovat do systémového nastavení počítačů.

Je zakázáno využívat zařízení internetové klubovny ke komerčním účelům, pro politickou nebo náboženskou agitaci, k propagaci násilí, rasismu apod.

V internetové klubovně je zakázáno používat programy pro výměnu a sdílení dat (např. DC++, BitTorrent apod.). Dále není dovoleno stahovat nebo poskytovat filmy, hudbu, pornografii (netýká se multimediálních souborů pro potřebu výuky, vždy však musejí být dodržena autorská práva).

Uživatel internetové klubovny nesmí svojí činností obtěžovat ostatní uživatele počítačové sítě. Zejména je zakázáno hromadné rozesílání elektronických dopisů a zpráv.

Vstup do internetové klubovny je povolen pouze po přezutí. Uživatel odloží tašku do police umístěné u vstupu do prostoru internetové klubovny. Na pracoviště si smí vzít pouze psací potřeby a sešit na poznámky.

Do prostoru internetové klubovny není dovoleno vnášet jakékoli jídlo a nápoje. Je nutné dodržovat klid a chovat se velmi tiše.

Uživatel internetové klubovny může tisknout na síťové laserové tiskárně, která je umístěna na pracovišti knihovnice. Cena je 2 Kč za stránku.

V případě problémů má uživatel právo obrátit se s dotazem na správce počítačové sítě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento Provozní řád je platný od 1. 9. 2019

V Praze dne 1. 9. 2019

PhDr. Renata Schejbalová, ředitelka školy

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok