Školská rada

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, proběhne při třídních schůzkách dne 10. 11. 2021 volba 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců.

Prosím zájemce o tuto funkci, aby do 24. 9. 2021 zaslali písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlasovací lístky obdrží rodiče na třídních schůzkách, zájemci o funkci ve školské radě se představí na Valné hromadě Rady rodičů před třídními schůzkami. Jejich přihlášky budou zveřejněny na webu školy.

Jednací řád školské rady
při
Gymnáziu a Sportovním gymnáziu Nad Štolou
Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7
zřízené usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005
s účinností od 1. 4. 2005


Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky či zřizovatele školy.

Článek 4

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k jednání přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, při projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitelky školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 30. 11. 2005

V Praze dne 30. 11. 2005
JUDr. Jaromír Jirsa
předseda školské rady

Za zřizovatele: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Mgr. Hana Šišková - místopředseda
Za pedagogický sbor: Ing. Hana Kačerová
Mgr. Dana Bimková- předseda
Za zákonné zástupce žáků
a zletilé studenty:
Lenka Haisová
doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok