Informace o ročníkové práci

Každý žák 2. ročníku a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia si vybere jedno z nabízených témat a zpracuje na toto téma ročníkovou práci dle pokynů pro zpracování.

Ročníková práce je práce odborná, student má mimo jiné prokázat schopnost práce s primární literaturou a ovládnutí citační normy.

Z ročníkové práce bude žák klasifikován ve druhém pololetí druhého ročníku.

Ohodnotí-li vedoucí práce RP nedostatečně, bude vypracován oponentský posudek učitelem určeným vedením školy. V případě, že se vedoucí práce neshodne s oponentem na hodnocení, rozhodne o konečné známce vedení školy. Oponentský posudek nebude vyžadován, bude-li RP ohodnocena nedostatečně z důvodu plagiátorství.

Termíny

Vyhlášení témat: do 31. 8. 2019
Výběr tématu + přihlášení: do 30. 9. 2019
Seminář k ročníkové práci: září 2019

Odevzdání práce:
(v elektronické podobě)

do 30. 4. 2020

Pokyny ke zpracování ročníkové práce

Ročníkové práce (ve formátu pdf) odevzdejte v systému Moodle a zašlete na mail vedoucímu ročníkové práce do 30. 4. 2020.

V tištěné podobě se v letošním školním roce práce odevzdávat nebudou.

Témata ročníkových prací pro školní rok 2019/2020