Fakultní škola

Přiznání titulu Fakultní škola

Nedílnou součástí přípravy budoucích učitelů jsou pedagogické praxe na různých typech škol. Má-li být vzdělávání a výchova učitelů co nejefektivnější, je třeba, aby posluchači během studia absolvovali pedagogické praxe nejen u vybraných učitelů (tzv. fakultních učitelů), ale také na vybraných školách (Fakultní školy UK v Praze), které jsou zárukou komplexní a kvalitní výuky.

1  Fakultní škola PřF UK

Na základě úspěšného splnění všech kritérií daných Statutem Fakultní školy byl Gymnáziu Nad Štolou 1 v Praze 7 ke dni 29. 9. 2015 přiznán titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola PřF UK v Praze: 

  1. Ve škole se realizuje kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
  2. Výuka přírodovědných předmětů ve škole je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
  3. Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách.
  4. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
  5. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

2  Fakultní škola MFF UK

Na základě úspěšného splnění všech kritérií daných Statutem Fakultní školy byl Gymnáziu Nad Štolou 1 v Praze 7 ke dni 26. 11. 2015 přiznán titul Fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce Gymnázia Nad Štolou a Matematicko-fyzikální fakulty UK v oblasti vědecké, pedagogické a propagační činnosti. Formy spolupráce jsou určené v rámci Statutu Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (http://www.mff.cuni.cz/verejnost/fs/prilohy/statut_FS_final.pdf).

V oblasti pedagogické činnosti nabízí Matematicko-fyzikální fakulta UK gymnáziu součinnost zejména při zajišťování besed, přednášek a exkurzí. Fakulta může pomáhat při realizaci pedagogických úkolů, a to např. poskytováním pomoci při SOČ, odborných seminářích apod.

Vzájemnou spoluprací v oblasti vědecké činnosti se rozumí poskytování odborných konzultací ze strany Matematicko-fyzikální fakulty UK pro učitele a žáky gymnázia v oblastech matematiky, fyziky a informatiky. V případě potřeby MFF UK umožní učitelům a žákům gymnázia přístup na svá vybraná pracoviště a používání svého přístrojového vybavení. Fakulta rovněž nabízí součinnost při dlouhodobém procesu rozvoje talentovaných žáků gymnázia v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

3  Fakultní škola FTVS UK

Dne 14. 5. 2019 byla uzavřena Smlouva o spolupráci s FTVS UK, a tím se naše gymnázium stalo fakultní školou FTVS UK.

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce mezi FTVS UK a Gymnáziem Nad Štolou, a to zejména v oblasti spolupráce při zajištění pedagogických praxí, poskytování bezplatných konzultací učitelům tělesné výchovy, informací o akcích pořádaných fakultou pro studenty a učitele základních a středních škol.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok