Výchovná poradkyně

Jaroslava Kubelková
Kabinet 009
Telefon: 233 089 731
e-mail: jaroslava.kubelkova(z)gymstola.cz

Konzultační hodiny: Út 13.45–16.10 a Pá 10.55–12.35
Po dohodě i v jiném termínu.

Upozornění: Z důvodu ochrany před nevyžádanou reklamou je v e-mailových adresách nahrazen znak @ symbolem (z).

Kompetence

  • Poskytuje poradenství při rozhodování o výběru školy (informace o VŠ, VOŠ, informativní schůzky pro maturanty, schůzky se zástupci vzdělávacích agentur nebo škol, pomoc při vyplňování přihlášek, psaní odvolání apod.).
  • Vede přehled o umístění absolventů školy.
  • Ve spolupráci se školním psychologem a metodikem prevence SPJ řeší výchovné a vzdělávací problémy (absence, záškoláctví, šikana, vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, atd.).
  • Podílí se na organizaci seznamovacích a komunikačních kurzů.
  • Poskytuje poradenství pro rodiče a pedagogy.
  • Pečuje o nadané studenty.

Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů identifikuje výchovná poradkyně nadané žáky. Ve spolupráci s výše uvedenými vypracovává plán pedagogické podpory, kontroluje jeho realizaci a vyhodnocuje výsledky. Vede a pravidelně aktualizuje přehled výsledků nadaných žáků. Dále pak zprostředkovává informace o akcích a soutěžích pro nadané žáky.

Pravidelně informuje o této problematice vedení školy.

Informace pro maturanty

1. Rozdávání přihlášek na VŠ proběhne v prvním lednovém týdnu. Studenti, kteří mají zájem o studium na uměleckých školách a studium architektury musí podat přihlášky ke studiu již v listopadu. Je třeba si včas zjistit termíny a vyzvednout přihlášky.
2. Papírové přihlášky k vyzvednutí v kabinetě 009.
3. Řádně vyplněné přihlášky vám potvrdí třídní učitel a orazítkuje paní sekretářka.
4. Pokud budete přihlášku posílat poštou, pečlivě si uschovejte podací lístek a nejlépe i kopii přihlášky. Budete-li přihlášku podávat na VŠ osobně, nechte si potvrdit její převzetí, tzn. připravte si lístek se svým jménem, adresou, rodným číslem a názvem VŠ a oboru.
5. Informujte se o Národních srovnávacích zkouškách.

Důležitá čísla:

IZO: 061385476
KKOV: 7941K/41 - čtyřleté gymnázium
7941K/81 - osmileté gymnázium
7941K/61 - šestileté gymnázium
  obor u střední školy - všeobecný

Užitečné odkazy:

www.scio.cz SCIO

www.csvs.cz Centrum pro studium vysokého školství

www.msmt.cz MŠMT - Seznam webových serverů vysokých škol

www.fakulta.cz údaje o studiu na různých typech vysokých škol

www.atlasskolstvi.cz přehled škol a studijní nabídky

www.cips.cvut.cz Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT

www.nuov.cz kariérové poradenství pro zájemce o studium na VOŠ

www.ssvs.cz Sdružení škol vyššího studia

www.istp.cz integrovaný systém typových pozic

www.infoabsolvent.cz informační systém na pomoc při volbě školy a povolání

www.studentskemestecko.cz projekt Studentské městečko

Odvolání

Neúspěšní uchazeči se mohou odvolat - nejprve na fakultu a pak na rektorát. Jedná se o tzv. přezkumné řízení. Berou se v úvahu administrativní chyby nebo nesrovnalosti v testech (třeba sporná otázka), pokud to v celkovém součtu bodů hraje roli.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech materiálů, které souvisejí s přijetím či nepřijetím, tedy i do opraveného testu. Při přezkoumávání se posuzuje, zda nebyl porušen zákon, vnitřní předpis a zda nedošlo k chybě při vyhodnocování testu. Někde mohou dodatečně mírně snížit bodovou hranici.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení, adresu bydliště uchazeče, na kterou má být rozhodnutí o žádosti doručeno,
- označení rozhodnutí o jehož přezkoumání uchazeč žádá (fakulta, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, studijní program, popř. stud. obor, forma studia),
- údaj o tom, co má být přezkoumáno, popř. důvody nesouhlasu s původním rozhodnutím
- vlastnoruční podpis uchazeče nebo osoby, která žádost v jeho zastoupení podala.

Pokud je uchazeč v řízení zastupován zvoleným zástupcem, musí být k žádosti připojena plná moc s ověřeným podpisem uchazeče.

Žádost o přezkoumání se podává orgánu, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.

Iniciační a zážitkové kurzy

Jednou z hezkých tradic našeho gymnázia jsou iniciační a zážitkové kurzy pro první ročníky čtyřletého gymnázia a pro primy a kvarty gymnázia osmiletého.

Na jaře 1997 nás inspiroval seminář pořádaný Gymnáziem Jana Keplera, na kterém jsme se dozvěděli o zajímavé náplni jejich „Go" programů a o zkušenostech s jejich organizací.

V září 1997 jsme poprvé vyjeli s našimi prvními ročníky, příští rok v červnu s kvartami a od podzimu 1999 se přidali i primáni. Od té doby se pojmy „Roudná" a „Lesní bouda" staly běžnými mezi studenty a pedagogy naší školy, znají je i rodiče a širší veřejnost MČ Praha 7. Iniciační a zážitkové kurzy jsou také jednou z nejdůležitějších součástí preventivních programů naší školy.
Informace pro 1. ročníky čtyřletého a šestiletého gymnázia
Informace pro kvinty
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Přihláška na úvodní soustředění šestiletého gymnázia (28. 8. – 31. 8. 2014)
Přihláška na úvodní soustředění čtyřletého gymnázia (28. 8. – 31. 8. 2014)
Přihláška na úvodní soustředění osmiletého gymnázia (6. 9. 2013 – 12. 9. 2014)
Komunikační kurz tříd K4A a K4B červen 2017

Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách

Gymnázium Nad Štolou vyhlašuje soutěž „Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách" pro žáky 6. až 9. tříd základních a středních škol na území Městské části Praha 7.

Soutěží se ve třech kategoriích: web-design, pozvánka a anketa. Porota bude hodnotit správnost informací, výtvarnou stránku a originalitu soutěžních prací. Ceny věnuje MČ P7. Termín přihlášek bude upřesněn.

Monitoring rizikového chování

Na základě dobrých zkušeností pokračuje spolupráce s o. s. Pyramidas z Českých Budějovic, která monitoring na naší škole ve třídách nižšího gymnázia provádí a zpracovává. Na to navazují speciálně vytvořené preventivní programy pro jednotlivé třídy.