Výchovná poradkyně

PhDr. Zuzana Vladyková

Kabinet 319 / kancelář výchovného poradce 008a

Telefon: kabinet 233 089 748 / kancelář výchovného poradce 233 089 757

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny (v místnosti 008a)

Úterý: 8.55–11.40 a 13.45–15.20

Po domluvě jsou konzultace možné i v jiných termínech.

Náplň práce výchovné poradkyně

1. Kariérové poradenství

Zajištění informovanosti žáků o možnostech studia na VŠ a o přijímacím řízení na VŠ:

 • komunikace s vysokými školami, informace ohledně možností dalšího vzdělání
 • besedy Chci studovat… (např. práva, VŠE, ČVUT) – setkání s absolventy našeho gymnázia, kteří nyní studují na daných vysokých školách a mohou předat zájemcům o studium důležité interní informace o specifikách studia, reference, a usnadnit jim tak výběr správné školy
 • tipy, jak uspět u přijímacího řízení
 • možnosti studia na vysokých školách v zahraničí
 • informace, jak správně vyplnit přihlášku na vysokou školu
 • rady, jak napsat správně životopis a motivační dopis, vytvořit si osobní portfolio
 • informace, o tom, jak má vypadat odvolání proti nepřijetí na VŠ
 • zprostředkování testů profesní orientace.

Zajištění informovanosti vedení školy, pedagogů, rodičů i žáků o úspěšnosti přijetí našich absolventů na jednotlivé vysoké školy (statistiky, přehledy).

2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

 • spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP
 • poskytování informací žákům i rodičům o školských a jiných poradenských zařízení a jejich službách
 • administrativní práce – shromažďování doporučení a odborných zpráv o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • informování příslušných vyučujících o nároku konkrétních žáků na určitá podpůrná opatření

3. Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

 • zprostředkování informací o akcích a stipendiích pro tyto žáky
 • možnost testování tzv. fluidního intelektu u žáků společností Mensa + je možné získat i dvojjazyčné potvrzení o výsledku testu
 • vytváření databáze nabídek spolupráce rodičů s naší školou

4. Spolupráce se školním preventivním týmem (školní psycholožkou a metodičkou prevence)

 • pomoc při zajišťování preventivních skupinových aktivit (adaptačních a komunikačních kurzů)
 • intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • prevence školní neúspěšnosti (přednášky o tom, jak se správně učit, aby žák zvládl studium na gymnáziu)
 • účast při pohovoru se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů

Přihlášky ke studiu na vysoké škole

 1. Doporučujeme žákům sledovat webové stránky jednotlivých vysokých škol v dostatečném časovém předstihu!
  Všechny informace platné pro přijímací řízení na VŠ je možné najít i na webové stránce Centra pro studium vysokého školstvíhttps://www.csvs.cz/. Údaje o přijímacím řízení platné pro následující akademický rok budou umístěny na této stránce v prosinci 2023. Základní informace o oborech VŠ otisknou rovněž Učitelské noviny v listopadu 2023.
  V případě, že budete skládat Národní srovnávací zkoušky, sledujte jejich stránky https://www.scio.cz/nsz/ již od října. První zkušební termíny jsou totiž již v prosinci.

 2. Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů.

 3. Zákon ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit informace o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu (nejméně čtyřměsíčním) – jsou to např. lhůty pro podání přihlášky, podmínky přijetí, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek, formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení. Navíc musí uvést i nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním oboru.

 4. Seznam VŠ je umístěn také na webové stránce MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol odkazy na jiné servery.

 5. VŠ i VOŠ přijímají přihlášky již pouze elektronicky.

 6. Termín odeslání je zpravidla 28. 2., ale určité VŠ, VOŠ apod. si stanovují jiné termíny! Některé vysoké školy, zejména uměleckého směru a fakulty architektury, stanovují termíny talentových zkoušek již před uvedeným datem.

 7. Za správnost vyplnění a pravdivost údajů v přihláškách, dodržení termínu odeslání na příslušnou VŠ, VOŠ apod. zodpovídají studenti.
  Důležité údaje na přihlášku:
  RED-IZO: 600 171 701
  IZO: 061 385 476
  KKOV: 79-41-K/41 – čtyřleté gymnázium
  79-41-K/81 – osmileté gymnázium
  79-41-K/61 – šestileté gymnázium
  obor u střední školy:  všeobecný
 8. Odevzdání vyplněné přihlášky si zajišťují studenti sami.

 9. Výše uvedené informace se analogicky vztahují i na vyšší odborné školy a nástavbová studia.

 10. V případě nejasností se určitě obraťte na výchovnou poradkyni školy – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok