Klima školy – žáci březen 2015

Sběr dat: Dne 13. 3. 2015 v rámci speciální hodiny určené k vyplnění dotazníku

Výzkumný vzorek: 724 studentů GNŠ (28 tříd)

Jak jste spokojen/a s atmosférou ve třídě?

V první otázce studenti hodnotili svoji spokojenost s atmosférou ve třídě jako při známkování ve škole, tedy na škále 1–5. Z odpovědí studentů byly následně vytvořeny průměry a zaneseny do grafu. Výsledný graf zobrazuje seřazené hodnocení studentů od nejlepšího po nejhorší. Z grafu je znatelné, že studenti jsou s atmosférou ve třídách výrazně více spokojeni než nespokojeni. Průměr hodnocení spokojenosti v žádné třídě nedosáhlo hodnoty nižší než 2,7. Nejčastěji se průměr hodnocení spokojenosti s atmosférou ve třídě pohyboval okolo známky.

Jak jste spokojen/a s atmosférou o přestávkách?

Spokojenost s atmosférou ve třídě studenti rovněž hodnotili jako při známkování ve škole, tedy na škále 1–5. Z odpovědí studentů byly následně vytvořeny průměry a zaneseny do grafu. Výsledný graf zobrazuje seřazené hodnocení studentů od nejlepšího po nejhorší. Z grafů je zřejmé, že studenti jsou s atmosférou o přestávkách výrazně více spokojeni než nespokojeni. Nejhorší průměr dosahuje hodnoty 2,2. Není příliš překvapující, že studenti hodnotili atmosféru o přestávkách o něco pozitivněji než atmosféru ve třídách.

Jak hodnotíte třídního učitele?

Soubor výroků hodnotících třídního učitele byl rovněž analyzován pro každou třídu samostatně. Studenti volili míru souhlasu s uvedenými výroky na škále od jedné do čtyř (1 – určitě ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – určitě ne). Z odpovědí studentů byly následně vytvořeny průměrné hodnoty a zaneseny do grafu. Celkově lze konstatovat, že byli třídní učitelé hodnoceni veskrze pozitivně a pouze výjimečně převažovaly v průměrném hodnocení jednotlivých výroků záporné odpovědi nad kladnými. V obecné rovině lze dále konstatovat, že studenti celkově hůře ( avšak stále spíše pozitivně, nejhorší výsledek byla známka 2,35) hodnotí své třídní učitele z hlediska informování o chodu školy a organizačních schopností (nejhorší známka rovněž 2,35). Lepšího hodnocení se třídním učitelů dostává v případě zájmu o své studenty a vztahů se třídou.

Jak trávíte přestávku?

·         89 % všech studentů školy tráví přestávku po menších skupinkách (odpověď A)

·         54 % ji tráví ve společnosti svých přátel, avšak s tím, že každý věnuje pozornost svému telefonu/tabletu (odpověď C)

·         27 % studentů se socializuje ve velkém hloučku/v kolektivu (odpověď B)

·         22 % ve skupině sleduje elektronický obsah na počítači (odpověď F)

·         19 % tráví přestávku samo (odpověď D)

·         10 % studentů je samo o přestávce u počítače (odpověď E)

Z celkového rozložení odpovědí (studenti mohli zakroužkovat i více odpovědí, proto je součet všech odpovědí vyšší než 100 %) je patrné, že pro většinu studentů je nejobvyklejším způsobem trávení přestávky setrvávání v kolektivu svých spolužáků. Spolužáci si spolu o přestávkách obvykle povídají v menších skupinkách, případně se tráví volný čas s mobilními telefony nebo tablety. Jako problematické se může jevit trávení přestávek o samotě, jež bylo zvoleno přibližně pětinou respondentů, které může být symptomem nedostatečné integrace studentů do kolektivu.

Originální dokument ke stažení

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok