Inspekce - březen 2013

Ve dnech 5. – 7. března 2013 proběhla na Gymnáziu Nad Štolou inspekce.

Celkové hodnocení školy:

Činnost školy probíhá v souladu s údaji zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení.

Škola je jedním ze dvou sportovních gymnázií v Praze. Vzdělávání tříd se sportovní přípravou a následné zajištění péče o sportovně nadané žáky v profilujícím oboru vzdělání mělo postupně klesající tendenci a ve školním roce 2012/2013 již nenaplňovalo podstatu zaměření a programu sportovních gymnázií.

Škola respektuje vzdělávací potřeby nadaných žáků v oblasti sportu zařazených do běžných tříd bez sportovní přípravy a umožňuje jim realizovat vzdělávání stanovením individuálních úprav rozvrhu hodin.

Realizované ŠVP vychází z daných RVP, zohledňují reálné podmínky školy a cíle v nich stanovené směřují k dosažení profilu absolventa.

Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání a vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, podporuje jejich zdravý fyzický i psychický rozvoj. Poradenské služby jsou zajišťovány na nadstandardní úrovni. K minimalizaci negativního chování žáků napomáhají efektivně nastavené preventivní mechanismy.

Vedení školy dlouhodobě uskutečňuje promyšlený systém řízení. Řízení pedagogického procesu je na velmi dobré úrovni. Kontrolní systém, který je výsledkem dobré koncepční práce, je účinný.

V současnosti jsou personální předpoklady pro realizaci vzdělávacího programu školy velmi dobré.

Systematicky prováděná a podporovaná obnova a rozvoj materiálně technických podmínek vytváří velmi dobré předpoklady pro kvalitní naplňování vzdělávacího programu školy. Materiální podmínky jsou nadstandardní.

V průběhu vzdělávání jsou uplatňovány účinné vzdělávací strategie podporující rozvoj funkčních gramotností (především čtenářské, matematické a sociální). Mimoškolní akce, projekty a další aktivity vhodně dotvářejí podmínky pro rozvoj osobnosti žáka a jeho funkčních gramotností. Vzdělávání je realizováno na požadované úrovni.

Spolupráce se sociálními partnery je pro školu přínosná, přispívá ke zkvalitnění výuky. V některých případech jsou partnerské vztahy utvářeny příkladně.

Plné znění inspekční zprávy (Čj. ČŠIA-276/13-A).

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok