Stanovy rady rodičů

STANOVY RADY RODIČŮA PŘÁTEL GYMNÁZIA NAD ŠTOLOU

I. Status

 1. Název spolku je Rada rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou, z. s. (dále v textu stanov jen „Rada“) Forma: dobrovolný zájmový spolek občanů založený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a existující a fungující dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Sídlo Rady se nachází na adrese Nad Štolou 1/1510, 170 00, Praha 7.

 3. IČO Rady je 44796676.

 4. Rada je nepolitickým spolkem s právní osobností ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který může vlastními úkony nabývat práv, zavazovat se a hospodařit s vlastním majetkem.

II. Účel Rady

 1. Účelem Rady je spolupracovat s vedením školy a pomáhat Gymnáziu Nad Štolou při plnění jeho úkolů, podporovat studijní a zájmové aktivity studentů a podporovat oprávněné zájmy studentů a jejich zákonných zástupců.

III. Členství v Radě, složení Rady a orgány Rady

 1. Členství

 1. Členství v Radě je dobrovolné.

 2. Členem Rady může být každý svéprávný zájemce starší 18 let, který souhlasí s účelem Rady a který má zájem podílet se na plnění jejích úkolů.

 3. Členství v Radě vzniká zapsáním do seznamů členů a zaplacením ročního příspěvku ve výši odsouhlasené valnou hromadou Rady.

 4. Členové mají právo volit delegáty valné hromady, navrhovat kandidáty do orgánů Rady, volit tyto orgány a být do nich voleni.

 5. Členové jsou povinni jednat v souladu s těmito stanovami.

 6. Členství v Radě zaniká:

 1. nezaplacením členského příspěvku k 31. 12. běžného kalendářního roku;

 2. na základě žádosti člena Rady; nebo

 3. úmrtím člena Rady.

 1. Orgány Rady

 1. Valná hromada:

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Rady. Valná hromada je tvořena shromážděním delegátů - členů Rady, kteří jsou voleni všemi členy Rady podle následujícího klíče: 1 delegát na 30 členů Rady.

  2. Valnou hromadu svolává představenstvo Rady nejméně jedenkrát ve školním roce. Představenstvo svolá valnou hromadu také v případě, že o to požádá písemně minimálně jedna třetina členů Rady.

  3. Valná hromada projednává a schvaluje zprávu představenstva o činnosti za uplynulé období, plán a výsledky hospodaření, přijímá závazné pokyny pro práci orgánů Rady, rozhoduje o změnách stanov, volí a odvolává představenstvo, revizní komisi a projednává zprávy této komise. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o jakékoli otázce, týkající se Rady.

  4. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nesejde-li se nadpoloviční většina ve stanoveném čase, posunuje se začátek jednání valné hromady o čtvrt hodiny. Nedostaví-li se nadpoloviční většina ani v průběhu takto posunutého začátku jednání, platí, že valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada ale ani v takovémto případě není usnášeníschopná, pokud se jí účastní méně než jedna čtvrtina oprávněných delegátů. V takovém případě svolá představenstvo valnou hromadu v náhradním termínu - minimálně za tři pracovní dny. Nesejde-li se ani v náhradním termínu více než jedna čtvrtina delegátů, vyhlásí představenstvo volby nových delegátů.

  5. Po dobu, kdy je valná hromada nefunkční, je představenstvo Rady oprávněno plnit pouze takové finanční závazky, které byly schváleny předcházející valnou hromadou, nemůže přijímat nové závazky a nesmí uzavírat nové smlouvy s finančním závazkem.

 2. Představenstvo:

  1. Představenstvo je statutárním orgánem Rady.

  2. Představenstvo je voleno jedenkrát ročně při jednání valné hromady.

  3. Představenstvo má pět členů. V čele představenstva je předseda představenstva. Předsedu zastupuje místopředseda představenstva.

  4. Představenstvo Rady volí a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva.

  5. Jednání představenstva svolává předseda představenstva.

  6. Představenstvo se ke svému jednání schází minimálně dvakrát ročně, předseda může svolat mimořádné jednání představenstva.

  7. Členství v představenstvu může skončit: na vlastní žádost člena představenstva, zánikem členství v Radě, odvoláním valnou hromadou nebo úmrtím člena představenstva. Každý člen představenstva je povinen při svém odstoupení nebo odvolání předat představenstvu celou agendu.

  8. Představenstvo zajišťuje zápisy z jednání a kontroluje plnění přijatých usnesení.

  9. Představenstvo zajišťuje bankovní styk, pokladnu a sestavení požadovaných finančních výkazů.

 3. Předseda představenstva

  1. Předseda představenstva je statutárním zástupcem Rady. Je oprávněn se jménem Rady zavazovat k závazkům, které byly schváleny představenstvem Rady. Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutími představenstva.

 1. Místopředseda představenstva

  1. Místopředseda představenstva plně zastupuje v nepřítomnosti předsedu představenstva ve všech funkcích.

 2. Revizní komise

  1. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření jedenkrát ročně, upozorňuje představenstvo na nedostatky a předkládá zprávy valné hromadě.

  2. Revizní komise je dvoučlenná a je volena valnou hromadou.

IV. Zásady hospodaření

 1. Hospodaření Rady je vázáno na plnění cílů a úkolů Rady a školy tak, jak vyplývá z plánů schválených valnou hromadou.

 2. Rada vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen z příspěvků členů Rady, darů, úroků z vkladů svých finančních prostředků a z případné jiné činnosti, která je v souladu s cíli Rady. Tento fond je veden na samostatném účtu u peněžního ústavu.

 3. S fondem je oprávněno nakládat představenstvo.

 4. Rada vede účetní evidenci podle platných právních předpisů.

 5. Roční účetní závěrka podléhá schválení valnou hromadou.

 6. Členové orgánů Rady plní své funkce jako čestné, bez nároku na odměnu.

V. Komunikace

 1. Představenstvo vydává jedenkrát ročně: Zprávu o činnosti Rady a roční finanční uzávěrku, zprávu Revizní komise, plán činností a finanční rozvahu na následující rok.

 2. Každý člen Rady, student, zákonný zástupce studenta, případně jinak zainteresovaná osoba má právo oslovit představenstvo Rady a předložit k řešení návrh nebo problém související s účelem Rady. Z těchto důvodů jsou na webových stránkách školy zveřejněny kontaktní informace Rady (e-mailové adresy, poštovní adresa, případně telefonní kontakty).

 3. Představenstvo Rady může pozvat na své jednání statutárního zástupce školy případně zástupce studentů, aby byly zjištěny potřeby školy a studentů.

VI. Spolupráce

 1. Rada při naplňování svých cílů může spolupracovat s dalšími spolky, organizacemi, institucemi i soukromými osobami.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Rada rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou, z. s. vznikla registrací u Ministerstva vnitra České republiky.

 2. Rada může zaniknout: dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným sdružením rozhodnutím valné hromady. V případě dobrovolného rozpuštění rozhodne valná hromada také o způsobu majetkového vypořádání. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem. Rada může rovněž zaniknout rozhodnutím soudu.

 3. Toto úplné znění stanov bylo schváleno dne 5.11.2014 valnou hromadou Rady a nabude účinnosti dne 5.11.2014.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok