Provozní řád tělocvičen a školního hřiště Gymnázia Nad Štolou

Provozní řád je nutné dodržovat všemi uživateli.

Užívání prostoru podléhá vnitřnímu řádu školy a je nezbytné při něm dbát zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.

V případě zjištění závad jsou uživatelé povinni je neprodleně nahlásit profesorce Baumrukové nebo školníkovi.

Při nehodě nebo mimořádné události je nutné okamžitě uvědomit:

1. příslušného vyučujícího nebo jiného zaměstnance školy
2. policii - tel. 158 nebo 156
3. lékaře - tel. 155
4. hasiče - tel. 150 

ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠŤ:

1) Při výuce je vstup možný jen s pedagogickým dozorem nebo po předchozí domluvě s vyučujícími tělesné výchovy (trenéry).

2) Vstupovat lze jen ve vhodné čisté sportovní obuvi tj. do tělocvičny v obuvi, která nečerní a bez špuntů, na tatami bez obuvi.

3) Je zakázáno bez předchozí domluvy s vyučujícím (trenérem) vnášet předměty, které nepatří do inventáře tělocvičny, rovněž i jídlo, lahve, plechovky apod.

4) Přemisťování tělocvičného nářadí je možno provádět jen s vědomím vyučujícího (trenéra) a je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození povrchu a vnitřního zařízení.

5) Po ukončení cvičení musí být používané načiní a vybavení (míče, sítě, žíněnky, lavičky atd.) uklizeno. Vyučující (trenér) odchází poslední a prostor uzamyká.

6) Při odchodu z tělocvičen je nutné zkontrolovat zavření oken a zhasnutí světel.

7) Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Škola neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.) - ty je nutné předem odevzdat vyučujícímu (trenérovi), případně v kanceláři školy, kde je umístěn trezor.

8) V dolní tj. herní tělocvičně nelze provozovat florbal a při fotbale je možné hrát jen s plyšovým nebo molitanovým míčem určeným ke hře v hale.

9) Při příchodu do tělocvičny je každý vyučující (trenér) povinen zkontrolovat stav a případné poškození nebo závadu ihned ohlásit. Při výuce se předejde nedorozuměním, když si jednotliví vyučující po skončení svého bloku hodin předají sportoviště s nastupujícím kolegou.

10) Necvičící žáci dodržují pokyny dané vyučujícím (trenérem). Na okrajových hodinách nemusí být přítomni za předpokladu písemného souhlasu rodičů. Se souhlasem vyučujícího se mohou zdržovat během hodiny ve studovně nebo v šatně.

11) Při vlastní sportovní činnosti je třeba dodržovat pravidla příslušného sportu a fair-play.

V Praze dne 9. 1. 2002

PhDr. Renata Schejbalová, ředitelka školy

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok