Sběr dat: během května 2022 v rámci ankety v Bakalářích

Respondenti: 371 žáků GNŠ

Cílem šetření bylo zjistit názory žáků na školu. Dotazník byl rozdělen do dvou bloků. První blok sledoval obecné fungování a chod školy (atmosféra ve škole, bezpečnost ve škole, technické vybavení školy, školní parlament a školní jídelna), druhý se zaměřoval na atmosféru ve třídě a hodnocení práce třídního učitele. Žáci zaznamenávali své odpovědi pomocí stupnice 1–5 (1 nejlepší, 5 nejhorší), nebo volbou mezi odpověďmi ano, spíše ano, ne, spíše ne či ano, ne. Odpovědi byly sečteny, převedeny na procenta a byly vyjádřeny graficky.

Je potěšitelné, že u většiny položených otázek převažovaly kladné odpovědi. Žáci chodí do školy rádi, ve škole se cítí bezpečně, třídní kolektivy jsou fungující a vztahy s třídními učiteli jsou dobře nastaveny.

1. Blok – atmosféra ve škole, vybavení školy, studentský parlament a fungování školní jídelny

Graf 1
Graf 2
Graf 3
Graf 4
Graf 5
Graf 6
Graf 7
Graf 8

2. Blok – vztahy a atmosféra ve třídě

Graf 9
Graf 10
Graf 11
Graf 12
Graf 13
Graf 14
Graf 15

Sběr dat: Dne 12. dubna 2022 v rámci třídních schůzek

Respondenti: 621 rodičů žáků GNŠ

Cílem šetření bylo zjistit názory rodičů na školu, na kvalitu výuky a na atmosféru ve škole. Šetření proběhlo dotazníkovou formou, kdy byly respondentům položeny 3 otázky a zároveň jim byly nabídnuty čtyři možné odpovědi: rozhodně ano – spíše ano – spíše ne – rozhodně ne. V anketě byl dán prostor i pro vyjádření otevřeného názoru. Odpovědi byly zpracovány procentuálně a graficky. Je potěšitelné, že na všechny tři otázky převažovaly kladné odpovědi.

1. Doporučili byste Gymnázium Nad Štolou svým známým/příbuzným?

Graf 1
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
61,19 % 35,91 % 2,74 % 0,16 %

2. Jak jste spokojeni s kvalitou výuky na Gymnáziu Nad Štolou?

Graf 2
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
37,04 % 60,39 % 2,42 % 0,16 %

3. Jak jste spokojeni s atmosférou školy?

Graf 3
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně ne
48,79 % 48,31 % 2,74 % 0,16 %

Sběr dat: Dne 13. 3. 2015 v rámci speciální hodiny určené k vyplnění dotazníku

Výzkumný vzorek: 724 studentů GNŠ (28 tříd)

Jak jste spokojen/a s atmosférou ve třídě?

V první otázce studenti hodnotili svoji spokojenost s atmosférou ve třídě jako při známkování ve škole, tedy na škále 1–5. Z odpovědí studentů byly následně vytvořeny průměry a zaneseny do grafu. Výsledný graf zobrazuje seřazené hodnocení studentů od nejlepšího po nejhorší. Z grafu je znatelné, že studenti jsou s atmosférou ve třídách výrazně více spokojeni než nespokojeni. Průměr hodnocení spokojenosti v žádné třídě nedosáhlo hodnoty nižší než 2,7. Nejčastěji se průměr hodnocení spokojenosti s atmosférou ve třídě pohyboval okolo známky.

Jak jste spokojen/a s atmosférou o přestávkách?

Spokojenost s atmosférou ve třídě studenti rovněž hodnotili jako při známkování ve škole, tedy na škále 1–5. Z odpovědí studentů byly následně vytvořeny průměry a zaneseny do grafu. Výsledný graf zobrazuje seřazené hodnocení studentů od nejlepšího po nejhorší. Z grafů je zřejmé, že studenti jsou s atmosférou o přestávkách výrazně více spokojeni než nespokojeni. Nejhorší průměr dosahuje hodnoty 2,2. Není příliš překvapující, že studenti hodnotili atmosféru o přestávkách o něco pozitivněji než atmosféru ve třídách.

Jak hodnotíte třídního učitele?

Soubor výroků hodnotících třídního učitele byl rovněž analyzován pro každou třídu samostatně. Studenti volili míru souhlasu s uvedenými výroky na škále od jedné do čtyř (1 – určitě ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – určitě ne). Z odpovědí studentů byly následně vytvořeny průměrné hodnoty a zaneseny do grafu. Celkově lze konstatovat, že byli třídní učitelé hodnoceni veskrze pozitivně a pouze výjimečně převažovaly v průměrném hodnocení jednotlivých výroků záporné odpovědi nad kladnými. V obecné rovině lze dále konstatovat, že studenti celkově hůře ( avšak stále spíše pozitivně, nejhorší výsledek byla známka 2,35) hodnotí své třídní učitele z hlediska informování o chodu školy a organizačních schopností (nejhorší známka rovněž 2,35). Lepšího hodnocení se třídním učitelů dostává v případě zájmu o své studenty a vztahů se třídou.

Jak trávíte přestávku?

·         89 % všech studentů školy tráví přestávku po menších skupinkách (odpověď A)

·         54 % ji tráví ve společnosti svých přátel, avšak s tím, že každý věnuje pozornost svému telefonu/tabletu (odpověď C)

·         27 % studentů se socializuje ve velkém hloučku/v kolektivu (odpověď B)

·         22 % ve skupině sleduje elektronický obsah na počítači (odpověď F)

·         19 % tráví přestávku samo (odpověď D)

·         10 % studentů je samo o přestávce u počítače (odpověď E)

Z celkového rozložení odpovědí (studenti mohli zakroužkovat i více odpovědí, proto je součet všech odpovědí vyšší než 100 %) je patrné, že pro většinu studentů je nejobvyklejším způsobem trávení přestávky setrvávání v kolektivu svých spolužáků. Spolužáci si spolu o přestávkách obvykle povídají v menších skupinkách, případně se tráví volný čas s mobilními telefony nebo tablety. Jako problematické se může jevit trávení přestávek o samotě, jež bylo zvoleno přibližně pětinou respondentů, které může být symptomem nedostatečné integrace studentů do kolektivu.

Originální dokument ke stažení

V dubnu 2014 byly při třídních schůzkách rodičům položeny formou dotazníky tři otázky. Ankety se účastnilo téměř 600 rodičů a odpovědi jsou velmi potěšitelné – viz zde.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok