Klima školy – žáci květen 2022

Sběr dat: během května 2022 v rámci ankety v Bakalářích

Respondenti: 371 žáků GNŠ

Cílem šetření bylo zjistit názory žáků na školu. Dotazník byl rozdělen do dvou bloků. První blok sledoval obecné fungování a chod školy (atmosféra ve škole, bezpečnost ve škole, technické vybavení školy, školní parlament a školní jídelna), druhý se zaměřoval na atmosféru ve třídě a hodnocení práce třídního učitele. Žáci zaznamenávali své odpovědi pomocí stupnice 1–5 (1 nejlepší, 5 nejhorší), nebo volbou mezi odpověďmi ano, spíše ano, ne, spíše ne či ano, ne. Odpovědi byly sečteny, převedeny na procenta a byly vyjádřeny graficky.

Je potěšitelné, že u většiny položených otázek převažovaly kladné odpovědi. Žáci chodí do školy rádi, ve škole se cítí bezpečně, třídní kolektivy jsou fungující a vztahy s třídními učiteli jsou dobře nastaveny.

1. Blok – atmosféra ve škole, vybavení školy, studentský parlament a fungování školní jídelny

Graf 1
Graf 2
Graf 3
Graf 4
Graf 5
Graf 6
Graf 7
Graf 8

2. Blok – vztahy a atmosféra ve třídě

Graf 9
Graf 10
Graf 11
Graf 12
Graf 13
Graf 14
Graf 15
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok