Řád školní jídelny

1) a)Ve školní jídelně (dále jen ŠJ) se může student začít stravovat po vyplnění přihlášky ke stravování, zakoupení čipové klíčenky, přidělení variabilního symbolu a připsání peněz na účet strávníka.

b) Ve školní jídelně se stravují zaměstnanci školy

2) Obědy lze uhradit převodem peněz z účtu strávníka na účet ŠJ do 25.dne v měsíci

a) trvalým příkazem
b) převodem peněz na více měsíců (částka musí odpovídat násobku měsíčních záloh)

c) ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři školní jídelny

Při platbě bude vždy uveden variabilní symbol a příjmení strávníka, pokud se liší od příjmení majitele účtu.

Číslo účtu školní jídelny: 2000683373/2010
Variabilní symbol: přidělí vedoucí školní jídelny

3) Stravné se platí zálohově (předem). První platba, pro nový školní rok, musí být připsána na účet ŠJ 15. 8. - 25. 8. poslední 15. 5. - 25. 5., pak má strávník obědy od prvního dne školního roku. Pokud se platba zpozdí, má strávník oběd až následující den po dni připsání peněz na účet strávníka (nikoliv až následující měsíc). Nechce-li strávník obědy od září (nebo jiný měsíc), musí to nahlásit vedoucí ŠJ nebo si je sám odhlásit.

4) Cena stravného od 1.9.2023

III. věková skupina - strávníci 11-14 let, cena oběda činí 46,- a měsíční záloha 920,-

IV. věková skupina – strávníci 15 a více let, cena oběda je 50,- a měsíční záloha 1000,-

5) Žák má právo, na základě vyhlášky č.107/2005 o závodním stravování, odebrat denně jeden oběd. V době nemoci je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je oběd možné odebrat do přinesených nádob v době od 11.30 do 11.40. Na další dny nepřítomnosti jsou rodiče povinni obědy odhlásit. Neodhlášení oběda může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.

6) Odhlašování obědů:

a) provádějí strávníci sami klíčenkou na objednávkovém terminále - nejpozději do 7:00 hodin ten den.
b) provádějí strávníci sami prostřednictvím webové aplikace iCanteen – nejpozději do 7:00 hodin ten den.

7) Odhlášené obědy:

vyúčtování bude prováděno k 30. 6.

8) Případnou ztrátu klíčenky strávník ve vlastním zájmu neprodleně nahlásí ve ŠJ, aby mohl být zablokován výdej obědů. Zakoupí si novou klíčenku.

9) Obědy se vydávají v době od 11.40 do 14.10. (pro třídy, které v rozvrhu hodin mají 3. a 4. vyučovací hodinu dvouhodinovou výuku – Hv, Vv, Tv, sem. – od 11.30.) přiložením klíčenky na výdajový terminál. Pokud student zapomene klíčenku, tak u výdeje nahlásí své jméno a oběd mu bude vydán.

10) Po zaplacení mají strávníci automaticky objednány obědy volby 1. Na objednávkovém terminále mohou provést podle vyvěšeného návodu změnu volby, a to nejdříve 2 týdny a nejpozději 2 dny před příslušným dnem oběda. Pokud je objednáno méně než 20 obědů volby č.3, mají strávníci, kteří volili oběd č.3, automaticky oběd volby 1.

11) Odhlášení strávníka: osobně v kanceláři ŠJ. Při řádném ukončení studia se odhlašuje automaticky. Čipy se nevrací.

Telefon do školní jídelny: 233 377 750 (je zde i záznamník), 233 089 753
e-mail: vera.hykesova(z)gymstola.cz


Věra Hykešová, vedoucí školní jídelny
PhDr. Renata Schejbalová, ředitelka školy

Upozornění: Z důvodu ochrany před nevyžádanou reklamou je v e-mailových adresách nahrazen znak @ symbolem (z).

Návod k obsluze objednávkového terminálu

Změna objednávky na TENTO TÝDEN:

  • na terminálu STISKNĚTE tlačítko VOLBA TÝDNE
  • PŘILOŽTE KLÍČENKU k čipu (na displeji se objeví jméno strávníka a rozpis pěti dní v týdnu)
  • podle jídelníčku MŮŽETE ZMĚNIT objednávku POKRM 1 (je nastavena automaticky po zaplacení obědů) na POKRM 2; volba 0 znamená odhlášení oběda příslušný den v týdnu
  • PŘILOŽENÍM KLÍČENKY k čipu VOLBU ULOŽTE do paměti

Změna objednávky na PŘÍŠTÍ TÝDEN:

  • PŘILOŽTE KLÍČENKU k čipu (na displeji se objeví jméno strávníka a rozpis pěti dní v týdnu)
  • podle jídelníčku MŮŽETE ZMĚNIT objednávku POKRM 1 (je nastavena automaticky po zaplacení obědů) na POKRM 2; volba 0 znamená odhlášení oběda příslušný den v týdnu
  • PŘILOŽENÍM KLÍČENKY k čipu VOLBU ULOŽTE do paměti
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok